Darmowa wizyta

Pierwsza wizyta za 0pln

Odbierz i ciesz się czasem spędzonym w Bażantowo Sport!

PIERWSZA WIZYTA ZA 0pln!

Wykorzystaj zaproszenie do naszego obiektu i sprawdź nas, bez zobowiązań i kosztów. Zaproszenie obejmuje nielimitowany 1 dniowy wstęp do stref: basen, sauna sportowa, fitness, siłownia (wartość 88zł). ! Zaproszenie jest ważne 1 mc od daty otrzymania. ! Z zaproszenia można skorzystać tylko 1 raz na 1 osobę. ! Z zaproszenia może skorzystać tylko osoba dorosła. Promocja do odwołania.

Wypełnij formularz

Zgoda *
Upoważnienie *
Regulamin *

Tekst testowy

.

Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany, że: 1) Administratorem moich danych osobowych jest Millenium Sport sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Pijarska 1, 3, 40-750 Katowice, nr telefonu: 32 3502093, adres email: sport@bazantowo.pl; 2) Podstawę przetwarzania moich danych stanowi wyrażona powyżej zgoda;

Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany/a, że:

  • Administratorem moich danych osobowych jest Millenium Sport sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. ul. Pijarska 1, 3, 40-750 Katowice, nr telefonu: 32 3502093, adres email: sport@bazantowo.pl;
  • Podstawę przetwarzania moich danych stanowi wyrażona powyżej zgoda;
  • Moje dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na moją rzecz celów opisanych powyżej;
  • Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
  • Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw trzecich.
  • Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy niniejsze oświadczenie.
  • Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne.
  • Jestem uprawniony do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  • Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Instytucji Nadzorczej w zakresie Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1];
  • Jestem uprawniony do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

WSTĘP

I.    PRZEPISY OGÓLNE

1.    Bażantowo Sport, jest obiektem sportowym (dalej: „Obiekt”) prowadzonym przez spółkę: 
„Millenium Sport” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-750) przy ulicy Pijarskiej 1,3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377560, NIP: 954-27-17-650, REGON: 241861089, kapitał zakładowy 12.900.000,00 PLN wpłacony w całości zwaną dalej w Regulaminie „Millenium Sport”.
2.    Definicje pojęć:
a)    Formularz Aplikacyjny – dokument zawierający dane Członka Klubu lub Korzystającego oraz oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; 
b)    Umowa Członkowska – umowa zawarta pomiędzy Millenium Sport a klientem Millenium Sport określająca wzajemne prawa i obowiązki stron, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;  
c)    Członek Klubu – osoba, która: 
    a.    złożyła wypełniony Formularz Aplikacyjny i zawarła z Millenium Sport Umowę Członkowską, 
    b.    dokonała zapłaty za członkostwo zgodnie z Umową członkowską.
d)    Korzystający – osoba uprawniona do korzystania z płatnej części Obiektu w oparciu o Umowę Członkowską albo Karnet wstępu; 
e)    Karta członkowska – karta imienna wydawana Członkowi Klubu, potwierdzająca uprawnienie do korzystania z Obiektu; 
 f)    Karnet wstępu – dokument uprawniający do wstępu na teren Obiektu potwierdzający uiszczenie opłaty i uprawniający do wejścia na wykupioną strefę Obiektu.
g)    Cennik – obowiązujące w Obiekcie zestawienie cen za oferowane w Obiekcie produkty i usługi, stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu;
h)    Opłata wpisowa – opłata pobierana za wydanie Karty członkowskiej nowemu Członkowi Klubu korzystającemu z Obiektu w oparciu o Umowy członkowskie, określona w Cenniku.
 i)    Opłata serwisowa – opłata pobierana za wydanie nowych Kart członkowskich w związku z ich wymianą, w tym wymianą spowodowaną wprowadzeniem systemu kontroli i bezpieczeństwa Obiektu, której wysokość określa Cennik.
3.    Osoba, która chce zostać Członkiem Klubu, zawiera umowę na korzystanie z Millenium Sport na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.    Godziny otwarcia Obiektu określone są na stronie internetowej Obiektu: www.sport.bazantowo.pl
5.    Dniami Wolnym w których Obiekt będzie nieczynny są: 1 stycznia, Niedziela Wielkanocna, 1 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia oraz inne dni, w których z powodu siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Millenium Sport Obiekt będzie zamknięty. Informacja o Dniach Wolnych będzie każdorazowo publikowana na stronie internetowej Obiektu.
6.    Z powodu siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Millenium Sport godziny otwarcia Obiektu mogą zostać skrócone. Informacja o skróconych godzinach otwarcia będzie każdorazowo publikowana na stronie internetowej Obiektu.
7.    Przed rozpoczęciem zajęć Korzystający ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu Obiektu. Akceptacji Regulaminu dokonuje pełnoletni Korzystający albo rodzice lub prawni opiekunowie Korzystających, którzy nie ukończyli 18-go roku życia, poprzez oświadczenie w treści Umowy Członkowskiej lub Formularzu aplikacyjnym.
8.    Dzieci do lat 12, z zastrzeżeniem zorganizowanych zajęć z trenerem, mogą przebywać na terenie Obiektu tylko pod opieką i na odpowiedzialność rodzica lub pełnoletniego opiekuna będącego Korzystającym. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletniego Korzystającego. 
9.    W celu identyfikacji Członka Klubu i zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze Obiektu, personel Obiektu może fotografować każdego nowego Członka Klubu przy zawieraniu Umowy Członkowskiej lub w przypadku zmian w procedurze systemu kontroli i bezpieczeństwa i przypisuje zdjęcie do konta Członka Klubu. Zdjęcie będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby identyfikacji Członka Klubu podczas przemieszczania się między strefami Obiektu.
10.    Millenium Sport jest uprawnione, podczas fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych, do niezamierzonego utrwalania wizerunku Korzystających, o ile nie narusza to ich praw.
11.    Zabronione jest rejestrowanie obrazu i dźwięku na terenie Obiektu przez Korzystających i inne osoby przebywające w Obiekcie. 
12.    Obiekt jest częściowo monitorowany z wyłączeniem szatni oraz pomieszczeń sanitarnych.
13.    Na prośbę personelu Obiektu Korzystający powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość celem weryfikacji danych lub uprawnienia do posługiwania się Kartą członkowską. 
14.    Za korzystanie z poszczególnych części Obiektu pobierane są opłaty zgodnie z Cennikiem. Nieuprawnione wejście do części nieopłaconej uprawnia Millenium Sport do unieważnienia karty członkowskiej i naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł. 
15.    Karta członkowska nie może być udostępniania osobom trzecim. W razie stwierdzenia przez personel Obiektu, że nieuprawniona osoba trzecia korzysta z Karty członkowskiej, Millenium Sport jest uprawnione do unieważnienia karty członkowskiej i naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł. 
16.    Korzystający jest świadomy, iż personel Obiektu nie dokonuje weryfikacji stanu zdrowia Korzystających, ani osób pozostających pod ich opieką. 
17.    Millenium Sport nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i w mieniu spowodowane z wyłącznej winy Korzystającego lub w wyniku działania siły wyższej.  
18.    Millenium Sport nie ubezpiecza Korzystających od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
19.    Przebywającym na terenie Obiektu, w tym Korzystającemu nie wolno:
    a)    palić papierosów lub innych wyrobów tytoniowych, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających oraz innych używek i/lub znajdować się pod ich wpływem, z wyłączeniem spożywania alkoholu w pubie i restauracji,
    b)    przebywać w pomieszczeniach dla personelu,
    c)    używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Millenium Sport, 
    d)    używać sprzętu, który nie jest udostępniony w ramach danej strefy (w szczególności siłowni, czy hali sportowej),
    e)    stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób, w tym biegać po korytarzach, schodach itp. ani wnosić przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie  Obiektu,
    f)    świadczyć jakichkolwiek usług bez pisemnej zgody Millenium Sport, w tym naklejania i pozostawiania reklam,
    g)    niszczyć mienia znajdującego się w Obiekcie.
    h)    wprowadzać zwierząt,
20.    Przebywający na terenie Obiektu, w tym Korzystający zobowiązani są do:
    a)    korzystania z poszczególnych części Obiektu, szatni oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie  Obiektu, zgodnie z ich przeznaczeniem, 
    b)    stosowania się do zaleceń personelu Obiektu,
    c)    zachowania ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sprzętu sportowego znajdującego się w Obiekcie,
    d)    używania stroju sportowego i właściwego dla danej nawierzchni zmiennego obuwia sportowego.
21.    W razie naruszania przez Korzystającego lub inną osobę przebywająca na terenie Obiektu postanowień Regulaminu, personel Obiektu może usunąć Korzystającego lub inną osobę z Obiektu oraz unieważnić Kartę członkowską. 
22.    W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Korzystającego Millenium Sport ma prawo unieważnić Kartę członkowską Korzystającego, rozwiązać Umowę Członkowską z Korzystającym oraz zastosować zakaz wstępu na teren Obiektu. W przypadku unieważnienia Karty członkowskiej lub rozwiązania Umowy Członkowskiej Korzystający otrzyma zwrot odpowiedniej części ceny za pozostały do wykorzystania okres wstępu do Obiektu, po potrąceniu należności Millenium Sport wynikających z Umowy Członkowskiej oraz z kosztów naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych przez Korzystającego. 
23.    Millenium Sport nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione przez Korzystającego na terenie Obiektu, także w szafkach. 
24.    W przypadku zawarcia Umowy Członkowskiej Korzystający ma możliwość zapłaty za cały okres trwania Umowy Członkowskiej z góry albo ratalnie. W przypadku płatności ratalnych pierwsza i ostatnia rata pobierane są przy podpisaniu Umowy Członkowskiej, natomiast każda kolejna rata jest płatna po upływie miesiąca, licząc od dnia podpisania Umowy Członkowskiej. 
25.    Millenium Sport może wypowiedzieć Umowę Członkowską z powodu rażącego naruszenia przez Korzystającego postanowień niniejszego Regulaminu albo nieuiszczenia w terminie należnych opłat. W razie wypowiedzenia Umowa Członkowska ulega rozwiązaniu w najbliższym dniu, w którym upływa termin płatności kolejnej raty zgodnie z Umową członkowską, a w przypadku członkowstw opłaconych z góry za okres trwania Umowy Członkowskiej – w najbliższym dniu, w którym upływałby termin płatności raty przy systemie płatności ratalnych. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie.
26.    Korzystający może wypowiedzieć Umowę Członkowską. W razie wypowiedzenia Umowa Członkowska ulega rozwiązaniu w najbliższym dniu, w którym upływa termin płatności kolejnej raty zgodnie z Umową członkowską, a w przypadku członkowstw opłaconych z góry za okres trwania Umowy Członkowskiej – w najbliższym dniu, w którym upływałby termin płatności raty przy systemie płatności ratalnych. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie. 
27.    W razie wypowiedzenia Umowy Członkowskiej przez Millenium Sport z przyczyn leżących po stronie Millenium Sport, Millenium Sport zobowiązane będzie do zapłaty na rzecz Korzystającego kwoty stanowiącej równowartość opłaty za jeden miesiąc trwania Umowy Członkowskiej. 
28.    W razie wypowiedzenia umowy przez Korzystającego z przyczyn leżących po jego stronie, Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Millenium Sport kwoty stanowiącej równowartość opłaty za jeden miesiąc trwania Umowy Członkowskiej. 
29.    W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy Członkowskiej Korzystającemu przysługuje prawo do zwrotu części ceny za niewykorzystany okres Umowy Członkowskiej po potrąceniu ewentualnych kwot należnych Millenium Sport. 
30.    Za uprzednią zgodą Millenium Sport Korzystający może dokonać przelewu (cesji) praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy Członkowskiej.  
31.    Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do wszystkich pozostałych rozdziałów Regulaminu. 
32.    Millenium Sport może dokonywać zmian Regulaminu i jego Załączników w przypadku wprowadzenia nowych usług lub likwidacji usług oraz w przypadku zmiany cen usług.
33.    Nowy Regulamin i jego Załączniki obowiązują Korzystającego po upływie 7 dni od zawiadomienia Korzystającego o ich zmianie.  
34.    Stosując powszechnie dostępne rozwiązania elektroniczne oraz mając na uwadze potrzebę ochrony środowiska Millenium Sport, celem ograniczenia papierowych publikacji, komunikuje się z Korzystającymi za pośrednictwem strony internetowej www.sport.bazantowo.pl oraz korespondencji elektronicznej z adresu sport@bazantowo.pl.


II.    ZASADY DOTYCZĄCE KORTÓW TENISOWYCH BAŻANTOWO SPORT

1.    Z kortów tenisowych można korzystać wyłącznie w obuwiu sportowym przeznaczonym do sportów halowych, z kauczukową podeszwą, nie pozostawiającą śladów (non-marking). W wypadku braku odpowiedniego obuwia personel Obiektu może odmówić wejścia na kort. 
2.    Zabrania się wnoszenia na teren kortów: 
    a.    okryć wierzchnich i innych przedmiotów z wyjątkiem sprzętu sportowego, 
    b.    napojów innych niż woda w plastikowej zakręcanej butelce.
3.    W przypadku uszkodzenia kortów tenisowych, w tym ich zabrudzenia w sposób wymagający zabiegów czyszczących lub innych, które spowodują konieczność zamknięcia kortów, Millenium Sport może obciążyć Korzystającego opłatą w wysokości 500 zł. 

III.    ZASADY DOTYCZĄCE STAŁYCH REZERWACJI KORTÓW TENISOWYCH

1.    Korzystający, którzy zawarli Umowę Członkowską, są uprawnieni do dokonania rocznej rezerwacji na powtarzające się, z góry określone dni i godziny tygodnia, w liczbie zgodnej z wykupionym pakietem godzin. 
2.    Niewykorzystanie przez Korzystającego danej rezerwacji nie uprawnia Korzystającego do jej wykorzystania w innym terminie.

IV.    ZASADY DOTYCZĄCE KORTÓW DO SQUASHA 

1.    Z kortów squasowych można korzystać wyłącznie w obuwiu sportowym przeznaczonym do sportów halowych, z kauczukową podeszwą, nie pozostawiającą śladów (non-marking). W wypadku braku odpowiedniego obuwia personel Obiektu może odmówić wejścia na kort. 
2.    Zabrania się wnoszenia na teren kortów: 
    a)    okryć wierzchnich i innych przedmiotów z wyjątkiem sprzętu sportowego, 
    b)    napojów innych niż woda w plastikowej zakręcanej butelce.
3.    W przypadku uszkodzenia kortów tenisowych, w tym ich zabrudzenia w sposób wymagający zabiegów czyszczących lub innych, które spowodują konieczność zamknięcia kortów, Millenium Sport może obciążyć Korzystającego opłatą w wysokości 500 zł. 

V.    ZASADY DOTYCZĄCE STAŁYCH REZERWACJI KORTÓW DO SQUASHA

1.    Korzystający może dokonywać jednorazowej lub stałej rezerwacji kortów.
2.    Rezygnację z rezerwacji jednorazowej należy zgłosić co najmniej 24 godziny wcześniej. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 24 godziny przed grą lub braku odwołania, Millenium Sport ma prawo odmówić kolejnej rezerwacji Korzystającemu. 
3.    W przypadku organizacji turnieju lub z innych przyczyn zależnych od Millenium Sport, w których skorzystanie z kortów w ramach rezerwacji będzie niemożliwe, Millenium Sport powiadomi Korzystającego o tym fakcie telefonicznie lub drogą korespondencji e-mail, nie później niż 24 godziny przed terminem rezerwacji. Korzystający ma możliwość skorzystania z kortu w innym dostępnym terminie albo otrzymania vouchera na usługi sportowe w Obiekcie, z wyjątkiem usług instruktorskich.
4.    Korzystający, którzy zawarli Umowę Członkowską, są uprawnieni do dokonania stałej rezerwacji na powtarzające się, z góry określone dni i godziny tygodnia, w liczbie zgodnej z wykupionym pakietem godzin. 
5.    Niewykorzystanie przez Korzystającego danej rezerwacji nie uprawnia Korzystającego do jej wykorzystania w innym terminie.

VI.    ZASADY DOTYCZĄCE FITNESS KLUBU I SIŁOWNI

1.    Aktualny harmonogram zajęć fitness oraz informacje o zmianach w harmonogramie są umieszczone na stronie internetowej Obiektu i w gablocie informacyjnej w Obiekcie. 
2.    Millenium Sport może odwołać zajęcia fitness w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 3 osoby. 
3.    Korzystający z sali siłowni powinien: 
    a)    pokryć oparcie i siedzisko urządzeń ręcznikiem,
    b)    dezynfekować sprzęt uchwyty i czujniki cardio (bieżnie, rowery  itp.) po skończonym treningu,
4.    Korzystający z zajęć grupowych powinien pamiętać o: 
    a)    możliwości odmowy przez instruktora wstępu na zajęcia osobom spóźnionym,
    b)    rezerwowaniu zajęć na dwa dni przed danymi zajęciami,
    c)    dezynfekcji sprzętu po skończonych zajęciach.
5.    Pierwszeństwo wstępu na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji zgodnie z punktem 4 lit. b, a następnie osoby według kolejności zgłoszenia się na zajęcia. 
6.    Spóźnienie na zajęcia powoduje utratę rezerwacji. 
7.    Członek Klubu, który wykupił roczny wstęp na korzystanie z fitness klubu i siłowni może go zawiesić  dwa razy w ciągu tego roku. Całkowity okres zawieszenia nie może przekroczyć 30 dni.
8.    W czasie okresu zawieszenia Członek Klubu nie może korzystać z fitness klubu i siłowni.
9.    Do okresu rocznego wstępu na korzystanie z fitness klubu i siłowni przez Członka Klubu, dodawana jest bezpłatnie dodatkowa ilość dni wstępu równa okresowi zawieszenia.
10.    Za okres zawieszenia są pobierane opłaty w taki sam sposób jak poza okresem zawieszenia.
11.    O planowanym zawieszeniu wstępu Członek Klubu powinien zawiadomić Millenium Sport najpóźniej dzień przed planowanym zawieszeniem wstępu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza dostępnego w recepcji Obiektu lub przesłanie wiadomości email na adres: sport@bażantowo.pl podając: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz okres zawieszenia. 
12.    Członek Klubu może dokonać zawieszenia wstępu jeśli nie zalega z żadnymi płatnościami na rzecz Millenium Sport.

VII.    ZASADY DOTYCZĄCE KOMPLEKSU BASENOWEGO / KOMPLEKSU SAUN / STREFY RELAKSU

1.    W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się zajęcia zorganizowane dydaktyczno- rehabilitacyjne, podczas których część niecki jest niedostępna dla Korzystających. Grafik godzin ogólnodostępnych znajduje się na stronie internetowej Obiektu.
2.    Na terenie basenu i w saunach obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała. Na basenie zaleca się stosowanie czepków oraz okularów pływackich.
3.    Każdy Korzystający z basenu, w tym z jaccuzi, zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp. 
4.    Zabrania się prowadzenia odpłatnych zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez Korzystającego.
5.    Dzieci w wieku do lat 2 na terenie basenu muszą używać specjalnych pielucho-majtek do pływania. 
6.    Personel Obiektu może odmówić wstępu na teren basenu Korzystającemu, który nie spełnia standardów higieny lub jego stan zdrowia pozwala stwierdzić, że nie powinien korzystać z ogólnodostępnego basenu.
7.    Na terenie kompleksu basenowego zabrania się:
    a)    używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony,
    b)    skakania do wody oraz biegania i wtrącania do wody innych Korzystających,
    c)    spożywania artykułów żywnościowych, 
    d)    zanieczyszczania wody basenowej, w tym jaccuzi i saun.
8.    Aktualny harmonogram zajęć aqua i seansów saunowych oraz informacje o zmianach w harmonogramie są umieszczone na stronie internetowej Obiektu i w gablocie informacyjnej w Obiekcie.. 
9.    Millenium Sport może odwołać zajęcia aqua lub seanse saunowe  w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 3 osoby. 
10.    Członek Klubu, który wykupił roczny wstęp na korzystanie z kompleksu basenowego, kompleksu saun i strefy relaksu może go zawiesić dwa razy w ciągu tego roku. Całkowity okres zawieszenia nie może przekroczyć 30 dni.
11.    W czasie okresu zawieszenia Członek Klubu nie może korzystać z kompleksu basenowego, kompleksu saun i strefy relaksu.
12.    Do okresu rocznego wstępu na korzystanie z kompleksu basenowego, kompleksu saun i strefy relaksu przez Członka Klubu, dodawana jest bezpłatnie dodatkowa ilość dni wstępu równa okresowi zawieszenia.
13.    Za okres zawieszenia są pobierane opłaty w taki sam sposób jak poza okresem zawieszenia.
14.    O planowanym zawieszeniu wstępu Członek Klubu powinien zawiadomić Millenium Sport najpóźniej dzień przed planowanym zawieszeniem wstępu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza dostępnego w recepcji Obiektu lub przesłanie wiadomości email na adres: sport@bażantowo.pl podając: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz okres zawieszenia.  
15.    Członek Klubu może dokonać zawieszenia wstępu jeśli nie zalega z żadnymi płatnościami na rzecz Millenium Sport.
 
 a.    Zachowanie w saunie

16.    Do sauny należy wchodzić boso. 
17.    Z sauny suchej można korzystać jedynie z użyciem ręcznika w taki sposób aby powierzchnia ciała nie stykała się z drewnianymi elementami sauny. 
18.    W oznaczonych strefach – „dla kobiet”– mogą przebywać jedynie kobiety. 
19.    Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy saun. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu pieca ani na nim.
20.    Nie wolno wykonywać masaży z użyciem szczotek.

 a.    Zachowanie w pozostałych pomieszczeniach strefy saun

21.    Z foteli i leżaków w strefie relaksu można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem lub płaszczem kąpielowym.
22.    W strefie saun Korzystający powinien zachowywać się w sposób niezakłócający wypoczynku pozostałym osobom. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. 
23.    Przed wejściem do wszystkich basenów i jacuzzi, jak również przed skorzystaniem z foteli i leżaków, zabrania się stosowania jakiegokolwiek rodzaju kosmetyków do ciała.

VIII.    ZASADY DOTYCZĄCE HALI SPORTOWEJ 

1.    Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej. 
2.    Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno korzystać ze ściany wspinaczkowej znajdującej się na terenie hali sportowej. 
3.    Korzystającym z widowni hali sportowej zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu na terenie widowni i płycie boiska. 
4.    Na terenie hali  sportowej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych. 
5.    Na terenie płyty hali sportowej może przebywać wyłącznie Korzystający ubrany w strój sportowy i obuwie sportowe przeznaczone do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów. W przypadku braku odpowiedniego obuwia personel Obiektu może odmówić wstępu na halę.

IX.    ZASADY DOTYCZĄCE PARKINGU PODZIEMNEGO I NAZIEMNEGO W BAŻANTOWO SPORT

1.    Parkingi nie są strzeżone.
2.    Korzystanie z parking wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 
3.    Na terenie parkingu wolno poruszać się pojazdem z prędkością do 10 km/h.
4.    Na terenie parkingu dozwolone jest parkowanie pojazdu jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Zaparkowanie pojazdu na dwóch lub więcej miejscach postojowych spowoduje naliczenie opłaty, zgodnie z Cennikiem, za każde zajęte miejsce.
5.    Zabrania się wjazdu na parking pojazdami wyposażonymi w instalację gazową.
6.    Doba parkingowa kończy się o godzinie 14:00.

Katowice dnia 10.02.2017r.

Prezes Zarządu

[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_bowling"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_squash"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_tenis"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=cennik"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_fitness"]