Półkolonie zimowe 2024

Półkolonie sportowe

FERIE 2024 w Bażantowo Sport

OFERTA PÓŁKOLONII 2024 ferie

Program sprawdzony przez tysiące dzieci! ! Doświadczenie w organizacji półkolonii 12 lat! ! Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. ! Nadzór Kuratorium Oświaty w Katowicach. ! Pełna dokumentacja i przeglądy uprawniające do organizacji wypoczynku dzieci. ! O zdrowie dzieci dba Centrum Medyczne "Signum" Terminy: - 29.01-02.02.2024 - 05-09.02.2024 Zapisy w recepcji Bażantowo Sport od 07.12.2023! - dla dzieci od 6lat - cena sport ogólnorozwojowy: 890PLN/turnus z wyżywieniem - cena tenis: 990PLN/turnus z wyżywieniem - wyżywienie: drugie śniadanie / przekąska śniadaniowa + obiad 2 daniowy + podwieczorek * zniżka 40zł dla dzieci uczęszczających do szkółek w Bażantowo Sport: tenis/gimnastyka/pływanie

PROGRAM

W tym roku grupy: - TENIS - SPORT OGÓLNOROZWOJOWY W programie: - 30h dydaktycznych / tydzień! - 2h dziennie trening z trenerem tenisa w grupach tenisowych - basen – codziennie! - badminton, tenis stołowy - gry i zabawy - kręgle - wyżywienie w naszej restauracji (ew. zmiany zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami) - Godz. 8:00-16:00 (po godz/ 16:00 naliczana opłata za dyżur świetlicowy) - zajęcia w grupach max 15 os.

PLAN DNIA

Zobaczcie jakaktywnie i zdrowo spędzamy czas 🙂 Podążajcie za Alą.

WYŻYWIENIE

- abonament tygodniowy w cenie 220pln (drugie danie, obiad dwudaniowy, woda bez limitu), - ew. zmiany na podstawie obowiązujących rozporządzeń

CO SPAKOWAĆ?

Zbiórka dzieci: w poniedziałek od godz. 8.00 do 9.00 - hala sportowa / bowling (poziom -1). Odbiór dzieci: recepcja Co spakować do plecaka? - obuwie zmienne - klapki basenowe - strój kąpielowy (ew. czepek, okularki) - ręcznik - indywidualna osłona nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku - bidon na wodę, ew. napój - ew. prowiant

REGULAMIN UCZESTNICTWA

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku a. Uczestnicy wypoczynku: i. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. ii. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny. b. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: i. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. ii. Organizator traktuje dziecko, o ile nie dostał informacji o zaszczepieniu dziecka od rodziców/opiekunów prawnych (certyfikat zaszczepienia), jako niezaszczepione i uwzględnia, w organizacji wypoczynku jako osobę, na którą nałożono limity (kino, restauracje, baseny itp.). Warto, więc przekazać informację o zaszczepieniu dziecka organizatorowi wypoczynku. iii. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 1 godziny – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). iv. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. c. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. d. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku oraz środek antybakteryjny. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku. Warunki zakwaterowania: a. Wypoczynek jest organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej). b. Organizator dysponuje infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym w szczególności choroby zakaźnej. c. Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami podczas pobytu (min. 1,5m), w tym podczas prowadzenia zajęć. d. Dystans od innych osób (min. 1,5m) musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego. e. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku. f. Należy zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili w indywidualne środki ochrony osobistej, w tym maseczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk. Organizator wypoczynku ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem oraz maseczki do zakrywanie nosa i ust. g. Organizator w razie wypadku zapewnia możliwość interwencji pielęgniarki na podstawie umowy zawartej z Centrum Medycznego Signum. h. Przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizowano szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19. i. Pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą oraz dezynfekować. j. Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku, w pierwszej kolejności, regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem (w szczególności przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety), ewentualnie dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji rąk (wyłączyć stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. roku życia). k. Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki ze środkiem do dezynfekcji rąk, wraz z instrukcją „Jak skutecznie dezynfekować ręce” przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych. l. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników środkiem do dezynfekcji rąk i nie dopuszczać do sytuacji ich braku w dozowniku. m. Kierownik wypoczynku wyznacza osobę do regularnego pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się rano za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku). 3. Wyżywienie: a. Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia powinna zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii. b. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł. c. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub je wyparzać. d. Należy stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, jak również obróbki, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia. e. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. f. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie mają objawów infekcji lub innej choroby zakaźnej oraz nie są poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 4. Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży: a. Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowego regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku. b. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur, przepisów i wytycznych. c. Grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność. d. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza instrukcje (plakaty) dotyczące skutecznego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku. e. Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców/opiekunów prawnych, dziadków). f. Personel kuchni i obsługi technicznej nie powinien kontaktować się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami. g. Organizator zapewnia pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby. 5. Realizacja programu: a. Program wypoczynku powinien być realizowany zgodnie z ograniczeniami, nakazami i zakazami, wynikającymi z obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. b. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. c. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 3,5 m2 na 1 osobę. d. Zaleca się, aby z pomieszczeń do prowadzenia zajęć usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. e. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować. f. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 6. Higiena: a. Kadra i uczestnicy wypoczynku muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem. b. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników. c. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. d. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji. e. Kadra wypoczynku, dzieci i młodzieży - wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej oraz nie mogą podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. f. Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. g. Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do służb medycznych, na Infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej +48 22 25 00 115 oraz do właściwej PSSE pełniącej nadzór epidemiologiczny na terenie organizowanego wypoczynku. h. Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników wypoczynku. i. Należy ustalić szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem lub prawnym opiekunem i organizatorem wypoczynku, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku. j. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie albo izolacji. 7. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku. a. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w miejscu odosobnienia oraz skontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem. b. Bezwzględnie należy bezzwłocznie skontaktować się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, pełniącym nadzór epidemiologiczny na terenie zorganizowanego wypoczynku i zastosować się do jego zaleceń w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. c. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, powinna zostać poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem podczas wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej. d. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku. 8. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem a. Jeżeli tak stanowią aktualne przepisy to: ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie, w tym samym pomieszczeniu, co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/mialem-kontakt-z-osoba-zakazona-koronawirusem Głównego Inspektora Sanitarnego i na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. b. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (przy założeniu, że nie ma pewności, czy w momencie pobytu, czy świadczenia usługi osoba ta była już zakażona) oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane podczas wizyty. 9. Zasady korzystania z obiektu: a. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki ust i nosa na terenie obiektu. b. Obowiązek noszenia maseczki dotyczy przemieszczania się wewnątrz klubu, wyjątek stanowi czas treningu. c. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt. d. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się w strefie wejścia oraz w każdej z toalet na terenie obiektu. e. W przestrzeniach ogólnodostępnych Organizator udostępnił instrukcje i informacje oraz wytyczne GIS dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. f. Obiekt jest strefowo wyposażony w lampy UV do sterylizacji i oczyszczania powietrza. g. Wszystkie ogólnodostępne miejsca narażone na dotyk (m.in lady recepcyjne, poręcze, stoły, krzesła, toalety, winda, szafki w szatni, akcesoria do ćwiczeń i karty pokojowe, terminale płatnicze, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii) są regularnie dezynfekowane. h. W recepcji obsługujemy z zachowaniem strefy bezpieczeństwa, bezdotykowo, preferujemy rezerwacje i płatności online lub kartą. i. Personel przechodzi kontrolę temperatury ciała test na występowanie objawów kaszlu lub kataru. j. Personel wyposażony jest w środki ochrony m.in. w maski i rękawiczki. k. Personel posiada wiedzę i instrukcje na wypadek wystąpienia Covid-19. l. Klienci/uczestnicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu. m. W związku z nałożonymi ograniczeniami określono maksymalną ilość osób dla danej strefy. Informacje zamieszczono na drzwiach do każdej sali / strefy. Klub weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych. n. Klub zapewnia 10-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, w związku z powyższym zajęcia trwają 50minut. o. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji. p. Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. q. Na terenie całej strefy, oprócz sauny, obowiązuje zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami. r. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. s. Przestrzeganie dezynfekcji stóp w automacie przed wejściem na basen. t. Obowiązkowe noszenie maseczki przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni. u. Na korcie należy zachować odległość pomiędzy siedzącymi na ławce min. 1,5 metra. v. Obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do kortu docelowego, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę. w. Zobowiązuje się grających do zdezynfekowania rąk oraz rączek rakiet przed wejściem na kort. x. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową. y. Zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych. Katowice, dnia 09.02.2022 Millenium Sport Sp. z o.o.

PROGRAM

BASEN

zajęcia na basenie codziennie

ZAJĘCIA NA BOISKU

zajęcia na boisku do piłki nożnej, koszykówki

ZAJĘCIA NA HALI SPORTOWEJ

w razie niepogody zajęcia na hali sportowej

TENIS

trening z trenerem tenisa 2x dziennie w grupach tenisowych

SQUASH

zajęcia na kortach squash

BADMINTON

badminton i inne gry zespołowe

TENIS STOŁOWY

Tenis stołowy, piłkarzyki i inne gry sportowe

ZABAWA NA POWIETRZU

Zabawa na placu zabaw, gry terenowe

ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

zajęcia na kortach squash

KRĘGLE

Zabawa na kręgielni

TURNIEJ FINAŁOWY

Na zakończenie turnusu rywalizacja sportowa

DYPLOM!

każdy uczestnik otrzymuje dyplom
Wygląda ciekawie? Zapytaj o szczegóły w recepcji

ZAPISY

Zadzwoń

32 3502093 32 7224040

Wyślij wiadomość

sport@bazantowo.pl

Dojazd

Bażantowo Sport ul. Pijarska 1 40-750 Katowice Poland

[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_bowling"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_squash"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_tenis"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=cennik"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_fitness"]