Regulamin klubu

Regulamin Klubu i ochrona DO

Bażantowo Sport

REGULAMIN OGÓLNY

 PRZEPISY OGÓLNE

 1. Bażantowo Sport, jest obiektem sportowym (dalej: „Obiekt”) prowadzonym przez spółkę: „Millenium Sport” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-750) przy ulicy Pijarskiej 1,3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377560, NIP: 954-27-17-650, REGON: 241861089, kapitał zakładowy 12.900.000,00 PLN wpłacony w całości zwaną dalej w Regulaminie „Millenium Sport”.
 2. Definicje pojęć:
  1. Formularz Aplikacyjny – dokument zawierający dane Członka Klubu lub Korzystającego oraz oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. Umowa Członkowska – umowa zawarta pomiędzy Millenium Sport, a klientem Millenium Sport określająca wzajemne prawa i obowiązki stron, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
  3. Członek Klubu – osoba, która:
   1. złożyła wypełniony Formularz Aplikacyjny i zawarła z Millenium Sport Umowę Członkowską,
   2. dokonała zapłaty za członkostwo zgodnie z Umową członkowską.
  4. Korzystający – osoba uprawniona do korzystania z płatnej części Obiektu w oparciu o Umowę Członkowską albo Kartę wstępu;
  5. Karta członkowska – karta imienna wydawana Członkowi Klubu, potwierdzająca uprawnienie do korzystania z Obiektu;
  6. Karta wstępu – karta wydawana Korzystającemu, uprawniająca do wstępu na teren Obiektu potwierdzająca uiszczenie opłaty i uprawniająca do wejścia na wykupioną strefę Obiektu.
  7. Cennik – obowiązujące w Obiekcie zestawienie cen za oferowane w Obiekcie produkty i usługi oraz inne opłaty dodatkowe, stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu;
  8. Opłata wpisowa – opłata pobierana za wydanie Karty członkowskiej nowemu Członkowi Klubu korzystającemu z Obiektu w oparciu o Umowy członkowskie, określona w Cenniku.
  9. Kaucja – opłata pobierana za wydanie karty wstępu, której wysokość określa Cennik. Kaucja jest zwracana po oddaniu karty wstępu w recepcji. W przypadku zatrzymania przez Korzystającego karty wstępu, kaucja jest zatrzymywana przez Millenium Sport (fiskalizowana) przy zamknięciu zmiany wieczornej i nie ma możliwości jej zwrotu w dniach następnych.
 3. Osoba, która chce zostać Członkiem Klubu, zawiera umowę na korzystanie z Millenium Sport na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Godziny otwarcia Obiektu określone są na stronie internetowej Obiektu: https://bazantowo.pl/sport/
 5. Dniami Wolnym w których Obiekt będzie nieczynny są: 1 stycznia, Niedziela Wielkanocna, 1 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia oraz inne dni, w których z powodu siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Millenium Sport Obiekt będzie zamknięty. Informacja o Dniach Wolnych będzie każdorazowo publikowana na stronie internetowej Obiektu.
 6. Z powodu siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Millenium Sport godziny otwarcia Obiektu mogą zostać skrócone lub obiekt może zostać zamknięty. Informacja o skróconych godzinach otwarcia będzie każdorazowo publikowana na stronie internetowej Obiektu.
 7. Przed rozpoczęciem zajęć Korzystający ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu Obiektu. Akceptacji Regulaminu dokonuje pełnoletni Korzystający albo rodzice lub prawni opiekunowie Korzystających, którzy nie ukończyli 18-go roku życia, poprzez oświadczenie w treści Umowy Członkowskiej lub Formularzu aplikacyjnym.
 8. Dzieci do lat 12, z zastrzeżeniem zorganizowanych zajęć z trenerem, mogą przebywać na terenie Obiektu tylko pod opieką i na odpowiedzialność rodzica lub pełnoletniego opiekuna będącego Korzystającym. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletniego Korzystającego.
 9. W celu identyfikacji Członka Klubu i zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze Obiektu, personel Obiektu może fotografować każdego nowego Członka Klubu przy zawieraniu Umowy Członkowskiej lub w przypadku zmian w procedurze systemu kontroli i bezpieczeństwa i przypisuje zdjęcie do konta Członka Klubu. Zdjęcie będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby identyfikacji Członka Klubu podczas przemieszczania się między strefami Obiektu.
 10. Millenium Sport jest uprawnione, podczas fotografowania swoich obiektów do niezamierzonego utrwalania wizerunku Korzystających, i wykorzystywania stworzonych fotografii dla celów reklamowych i promocyjnych Obiektu, o ile nie narusza to praw Korzystających.
 11. Zabronione jest rejestrowanie obrazu i dźwięku na terenie Obiektu przez Korzystających i inne osoby przebywające w Obiekcie.
 12. Obiekt jest częściowo monitorowany z wyłączeniem szatni oraz pomieszczeń sanitarnych.
 13. Na prośbę personelu Obiektu Korzystający powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość celem weryfikacji danych lub uprawnienia do posługiwania się Kartą członkowską.
 14. Za korzystanie z poszczególnych części Obiektu pobierane są opłaty zgodnie z Cennikiem. Nieuprawnione wejście do części nieopłaconej uprawnia Millenium Sport do unieważnienia karty członkowskiej i naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł za każdy przypadek.
 15. Karta członkowska nie może być udostępniania osobom trzecim. W razie stwierdzenia przez personel Obiektu, że nieuprawniona osoba trzecia korzysta z Karty członkowskiej, Millenium Sport jest uprawnione do unieważnienia karty członkowskiej i naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł.
 16. Korzystający jest świadomy, iż personel Obiektu nie dokonuje weryfikacji stanu zdrowia Korzystających, ani osób pozostających pod ich opieką.
 17. Millenium Sport nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i w mieniu spowodowane z wyłącznej winy Korzystającego lub w wyniku działania siły wyższej.
 18. Millenium Sport nie ubezpiecza Korzystających od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 19. Przebywającym na terenie Obiektu, w tym Korzystającemu nie wolno:
  1. palić papierosów, epapierosów lub innych wyrobów tytoniowych, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających oraz innych używek i/lub znajdować się pod ich wpływem, z wyłączeniem spożywania alkoholu w pubie i restauracji,
  2. przebywać w pomieszczeniach dla personelu,
  3. używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Millenium Sport,
  4. używać sprzętu, który nie jest udostępniony w ramach danej strefy (w szczególności siłowni, czy hali sportowej),
  5. stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób, w tym biegać po korytarzach, schodach itp., ani wnosić przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Obiektu,
  6. świadczyć jakichkolwiek usług bez pisemnej zgody Millenium Sport, w tym naklejania i pozostawiania reklam,
  7. niszczyć mienia znajdującego się w Obiekcie.
  8. wprowadzać zwierząt,
 20. Przebywający na terenie Obiektu, w tym Korzystający zobowiązani są do:
  1. korzystania z poszczególnych części Obiektu, szatni oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu, zgodnie z ich przeznaczeniem,
  2. stosowania się do zaleceń personelu Obiektu,
  3. zachowania ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sprzętu sportowego znajdującego się w Obiekcie,
  4. używania stroju sportowego i właściwego dla danej nawierzchni zmiennego obuwia sportowego.
 21. W razie naruszania przez Korzystającego lub inną osobę przebywająca na terenie Obiektu postanowień Regulaminu, personel Obiektu może usunąć Korzystającego lub inną osobę z Obiektu oraz unieważnić Kartę członkowską.
 22. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Korzystającego Millenium Sport ma prawo unieważnić Kartę członkowską Korzystającego, rozwiązać Umowę Członkowską z Korzystającym oraz zastosować zakaz wstępu na teren Obiektu. W przypadku unieważnienia Karty członkowskiej lub rozwiązania Umowy Członkowskiej Korzystający otrzyma zwrot odpowiedniej części ceny za pozostały do wykorzystania okres wstępu do Obiektu, po potrąceniu należności Millenium Sport wynikających z Umowy Członkowskiej oraz z kosztów naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych przez Korzystającego.
 23. Millenium Sport nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione przez Korzystającego na terenie Obiektu, także w szafkach.
 24. W przypadku zawarcia Umowy Członkowskiej Korzystający ma możliwość zapłaty za cały okres trwania Umowy Członkowskiej z góry albo ratalnie. W przypadku płatności ratalnych pierwsza i ostatnia rata pobierane są przy podpisaniu Umowy Członkowskiej, natomiast każda kolejna rata jest płatna po upływie miesiąca, licząc od dnia podpisania Umowy Członkowskiej.
 25. Millenium Sport może wypowiedzieć Umowę Członkowską z powodu rażącego naruszenia przez Korzystającego postanowień niniejszego Regulaminu albo nieuiszczenia w terminie należnych opłat. W razie wypowiedzenia Umowa Członkowska ulega rozwiązaniu w najbliższym dniu, w którym upływa termin płatności kolejnej raty zgodnie z Umową członkowską, a w przypadku członkostw opłaconych z góry za okres trwania Umowy Członkowskiej – w najbliższym dniu, w którym upływałby termin płatności raty przy systemie płatności ratalnych. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie.
 26. Korzystający może wypowiedzieć Umowę Członkowską. W razie wypowiedzenia Umowa Członkowska ulega rozwiązaniu w najbliższym dniu, w którym upływa termin płatności kolejnej raty zgodnie z Umową członkowską, a w przypadku członkostw opłaconych z góry za okres trwania Umowy Członkowskiej – w najbliższym dniu, w którym upływałby termin płatności raty przy systemie płatności ratalnych. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie.
 27. W razie wypowiedzenia Umowy Członkowskiej przez Millenium Sport z przyczyn leżących po stronie Millenium Sport, Millenium Sport zobowiązane będzie do zapłaty na rzecz Korzystającego kwoty stanowiącej równowartość opłaty za jeden miesiąc trwania Umowy Członkowskiej.
 28. W razie wypowiedzenia umowy przez Korzystającego z przyczyn leżących po jego stronie, Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Millenium Sport kwoty stanowiącej równowartość opłaty za jeden miesiąc trwania Umowy Członkowskiej.
 29. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy Członkowskiej Korzystającemu przysługuje prawo do zwrotu części ceny za niewykorzystany okres Umowy Członkowskiej po potrąceniu ewentualnych kwot należnych Millenium Sport.
 30. Członek Klubu może zawiesić umowę na następujących zasadach:
  1. Maksymalna ilość to dwa razy w ciągu roku trwania umowy/karnetu,
  2. Całkowity okres zawieszenia nie może przekroczyć 30dni,
  3. W czasie okresu zawieszenia Członek Klubu nie może korzystać z usługi obejmującej zawieszoną umowę,
  4. Do okresu trwania umowy dodawana jest bezpłatnie dodatkowa ilość dni wstępu równa okresowi zawieszenia,
  5. Za okres zawieszenia są pobierane opłaty w taki sam sposób jak poza okresem zawieszenia,
  6. O planowanym zawieszeniu wstępu Członek Klubu powinien zawiadomić Millenium Sport najpóźniej jeden dzień przed planowanym zawieszeniem wstępu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza dostępnego w recepcji Obiektu lub przesłanie wiadomości email na adres: sport@bazantowo.pl podając: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz okres zawieszenia.
  7. Członek Klubu może dokonać zawieszenia wstępu jeśli nie zalega z żadnymi płatnościami na rzecz Millenium Sport.
 31. Za uprzednią zgodą Millenium Sport Korzystający może dokonać przelewu (cesji praw) i obowiązków wynikających z zawartej Umowy Członkowskiej.
 32. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do wszystkich pozostałych rozdziałów Regulaminu.
 33. Millenium Sport może dokonywać zmian Regulaminu i jego Załączników w przypadku wprowadzenia nowych usług lub likwidacji usług oraz w przypadku zmiany cen usług.
 34. Nowy Regulamin i jego Załączniki obowiązują Korzystającego po upływie 7 dni od zawiadomienia Korzystającego o ich zmianie, chyba że Korzystający w wyniku dokonanej zmiany wypowie Umowę Członkowską.
 35. Stosując powszechnie dostępne rozwiązania elektroniczne oraz mając na uwadze potrzebę ochrony środowiska Millenium Sport, celem ograniczenia papierowych publikacji, komunikuje się z Korzystającymi za pośrednictwem strony internetowej https://bazantowo.pl/sport/ oraz korespondencji elektronicznej z adresu sport@bazantowo.pl

 

II. ZASADY DOTYCZĄCE KORTÓW TENISOWYCH BAŻANTOWO SPORT

 1. Z kortów tenisowych można korzystać wyłącznie w obuwiu sportowym przeznaczonym do sportów halowych, z kauczukową podeszwą, nie pozostawiającą śladów (non-marking). W wypadku braku odpowiedniego obuwia personel Obiektu może odmówić wejścia na kort.
 2. Zabrania się wnoszenia na teren kortów:
  1. okryć wierzchnich i innych przedmiotów z wyjątkiem sprzętu sportowego,
  2. napojów innych niż woda w plastikowej zakręcanej butelce.
 3. W przypadku uszkodzenia kortu lub zabrudzenia w sposób wymagający zabiegów czyszczących lub innych, Millenium Sport może obciążyć Korzystającego kosztami naprawy lub czyszczenia albo zryczałtowaną opłatą w wysokości 500 zł za każde uszkodzenie/zabrudzenie.

III. ZASADY DOTYCZĄCE REZERWACJI KORTÓW TENISOWYCH

 1. Korzystający może dokonywać jednorazowej lub stałej rezerwacji kortów.
 2. Korzystający, którzy zawarli Umowę Członkowską, są uprawnieni do dokonania rocznej rezerwacji na powtarzające się, z góry określone dni i godziny tygodnia, w liczbie zgodnej z wykupionym pakietem godzin.
 3. Niewykorzystanie przez Korzystającego danej rezerwacji nie uprawnia Korzystającego do jej wykorzystania w innym terminie.
 4. Rezygnacji z rezerwacji jednorazowej można dokonać bezpłatnie do 3h przed zarezerwowaną godziną w danym dniu.
 5. Korzystający, który zarezerwował kort i nie odwołał go na 3h przed zarezerwowaną godziną, jest zobowiązany zapłacić równowartość zarezerwowanej usługi zgodnie z aktualnym cennikiem w terminie do 3 dni od nieodwołanej rezerwacji. Do czasu zapłaty Korzystający nie ma możliwości dokonać przyszłych rezerwacji

IV. ZASADY DOTYCZĄCE KORTÓW SQUASH

 1. Z kortów squash można korzystać wyłącznie w obuwiu sportowym przeznaczonym do sportów halowych, z kauczukową podeszwą, nie pozostawiającą śladów (non-marking). W wypadku braku odpowiedniego obuwia personel Obiektu może odmówić wejścia na kort.
 2. Zabrania się wnoszenia na teren kortów:
  1. okryć wierzchnich i innych przedmiotów z wyjątkiem sprzętu sportowego,
  2. napojów innych niż woda w plastikowej zakręcanej butelce.
 3. W przypadku uszkodzenia kortu lub zabrudzenia w sposób wymagający zabiegów czyszczących lub innych, Millenium Sport może obciążyć Korzystającego kosztami naprawy lub czyszczenia albo zryczałtowaną opłatą w wysokości 500 zł za każde uszkodzenie/zabrudzenie.

V. ZASADY DOTYCZĄCE REZERWACJI KORTÓW SQUASH

 1. Korzystający może dokonywać jednorazowej lub stałej rezerwacji kortów.
 2. W przypadku organizacji turnieju lub z innych przyczyn zależnych od Millenium Sport, w których skorzystanie z kortów w ramach rezerwacji będzie niemożliwe, Millenium Sport powiadomi Korzystającego o tym fakcie telefonicznie lub drogą korespondencji e-mail, nie później niż 24 godziny przed terminem rezerwacji. Korzystający ma możliwość skorzystania z kortu w innym dostępnym terminie albo otrzymania vouchera na usługi sportowe w Obiekcie, z wyjątkiem usług instruktorskich.
 3. Korzystający, którzy zawarli Umowę Członkowską, są uprawnieni do dokonania stałej rezerwacji na powtarzające się, z góry określone dni i godziny tygodnia, w liczbie zgodnej z wykupionym pakietem godzin.
 4. Niewykorzystanie przez Korzystającego danej rezerwacji nie uprawnia Korzystającego do jej wykorzystania w innym terminie.
 5. Rezygnacji z rezerwacji jednorazowej można dokonać bezpłatnie do 3h przed zarezerwowaną godziną w danym dniu.
 6. Korzystający, który zarezerwował kort i nie odwołał go na 3h przed zarezerwowaną godziną, jest zobowiązany zapłacić równowartość zarezerwowanej usługi zgodnie z aktualnym cennikiem w terminie do 3 dni od nieodwołanej rezerwacji, Do czasu zapłaty Korzystający nie ma możliwości dokonać przyszłych rezerwacji.

VI. ZASADY DOTYCZĄCE FITNESS KLUBU I SIŁOWNI

 1. Na terenie siłowni / sal fitness mogą odbywać się zajęcia zorganizowane, treningi, podczas których obiekty te są ograniczone lub niedostępne dla Korzystających.
 2. Aktualny harmonogram zajęć fitness jest umieszczony na stronie internetowej Obiektu i w gablocie informacyjnej w Obiekcie.
 3. Millenium Sport może odwołać zajęcia fitness w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 5 osób, lub wyższa niż limity przewidziane dla poszczególnych zajęć ze względu na bezpieczeństwo uczestników.
 4. Zapisy na zajęcia obowiązują wg zasad:
  1. Pierwszeństwo wstępu na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji zgodnie z regulaminem, a następnie osoby według kolejności zgłoszenia się na zajęcia.
  2. Rezerwacji miejsca na zajęciach można dokonać najszybciej na 48h przed danymi zajęciami,
  3. Liczba dostępnych miejsc na zajęciach jest do wglądu w recepcji i na stronie internetowej (przy zapisie online).
  4. Spóźnienie na zajęcia powoduje utratę rezerwacji.
  5. Obsługa Obiektu zastrzega sobie prawo do sprawdzania list obecności w każdym przypadku, gdy uzna to za stosowne.
  6. Korzystający, który zarezerwował miejsce na zajęciach i nie odwołał go na 3h przed zarezerwowaną godziną zajęć w danym dniu, jest zobowiązany zapłacić równowartość zarezerwowanej usługi zgodnie z aktualnym cennikiem w terminie do 3 dni roboczych od niedowołanej rezerwacji – Do czasu zapłaty Korzystający nie ma możliwości dokonać przyszłych rezerwacji na jakiekolwiek zajęcia fitness.
 5. Korzystający z sali siłowni/zajęć powinien:
  1. pokryć oparcie i siedzisko, matę do ćwiczeń – własnym ręcznikiem,
  2. dezynfekować sprzęt uchwyty, czujniki cardio (bieżnie, rowery itp.) po skończonym treningu.

VII. ZASADY DOTYCZĄCE KOMPLEKSU BASENOWEGO / KOMPLEKSU SAUN / STREFY RELAKSU

BASEN:

 1. W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się zajęcia zorganizowane, podczas których cały basen lub część niecki jest niedostępna dla Korzystających.
 2. Aktualny harmonogram zajęć aquafitness jest umieszczony na stronie internetowej Obiektu i w gablocie informacyjnej w Obiekcie.
 3. Millenium Sport może odwołać zajęcia aquafitness w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 10 osób, lub wyższa niż limity przewidziane dla poszczególnych zajęć ze względu na bezpieczeństwo uczestników.
 4. Zapisy na zajęcia obowiązują wg zasad:
  1. Pierwszeństwo wstępu na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji zgodnie z regulaminem, a następnie osoby według kolejności zgłoszenia się na zajęcia.
  2. Rezerwacji miejsca na zajęciach można dokonać najszybciej na 48h przed danymi zajęciami.
  3. Liczba dostępnych miejsc na zajęciach jest do wglądu w recepcji i na stronie internetowej (przy zapisie online).
  4. Spóźnienie na zajęcia powoduje utratę rezerwacji.
  5. Obsługa Obiektu zastrzega sobie prawo do sprawdzania list obecności w każdym przypadku, gdy uzna to za stosowne.
  6. Korzystający, który zarezerwował miejsce na zajęciach i nie odwołał go na 3h przed zarezerwowaną godziną zajęć w danym dniu, jest zobowiązany zapłacić równowartość zarezerwowanej usługi zgodnie z aktualnym cennikiem w terminie do 3 dni roboczych od nieodwołanej rezerwacji. Do czasu zapłaty Korzystający nie ma możliwości dokonać przyszłych rezerwacji.
 5. Na terenie basenu obowiązuje strefa tekstylna: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała. Na basenie zaleca się stosowanie czepków oraz okularów pływackich.
 6. Każdy Korzystający z basenu, w tym z jaccuzi, zobowiązany jest przed skorzystaniem do starannego umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp.
 7. Zabrania się prowadzenia odpłatnych zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez Korzystającego.
 8. Dzieci w wieku do lat 2 na terenie basenu muszą używać specjalnych pielucho-majtek do pływania.
 9. Personel Obiektu może odmówić wstępu na teren basenu Korzystającemu, który nie spełnia standardów higieny lub jego stan zdrowia pozwala stwierdzić, że nie powinien korzystać z ogólnodostępnego basenu. Z basenu nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe.
 10. Na terenie kompleksu basenowego zabrania się:
  1. używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony,
  2. skakania do wody oraz biegania i wtrącania do wody innych Korzystających,
  3. spożywania artykułów żywnościowych,
  4. zanieczyszczania wody basenowej, w tym jacuzzi i saun.

B. SAUNY, SAUNARIUM, STREFA RELAKSU

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strefy prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zaleceniami poprawnego saunowania.
 2. Korzystający wchodząc na teren strefy akceptuje warunki Regulaminu Ogólnego Centrum Sportowego oraz niniejszego Regulaminu Szczegółowego.
 3. Korzystanie z saunarium/tężni solankowej jest równoznaczne ze złożeniem przez Korzystającego oświadczenia, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z tego zabiegu.
 4. Strefa jest czynna zgodnie z udostępnionym w recepcji harmonogramem pracy.
 5. Korzystający korzysta ze strefy na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać tylko pod nadzorem opiekuna i na jego odpowiedzialność.
 6. Wypożyczalnia i zwrot ręczników znajduje się w recepcji głównej na poziomie 0, przy wejściu do obiektu.
 7. Korzystający ze strefy zobowiązany jest przed skorzystaniem do starannego umycia ciała pod prysznicem.
 8. W trosce o higienę i zdrowie prosimy o korzystanie z dwóch ręczników o minimalnych wymiarach 70×140 cm.
 9. Przy wypożyczeniu ręczników naliczana jest kaucja, która będzie zaliczona na poczet ceny zakupu ręcznika w przypadku zniszczenia lub nieoddania ręcznika. W pozostałych przypadkach kaucja jest zwrotna.
 10. Podczas korzystania z leżanek, foteli i siedzisk, należy użyć ręcznika w taki sposób, aby cała powierzchnia ciała nie stykała się z ich powierzchnią.
 11. Na terenie całej strefy obowiązuje całkowity zakaz:
  1. palenia (w tym również e-papierosów) i używania ognia w całej strefie,
  2. dewastowania elementów i wyposażenia, elementów małej architektury i zieleni,
  3. zaśmiecania terenu oraz wrzucania śmieci do niecki zbiornika solankowego,
  4. wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz urządzeń elektrycznych,
  5. spożywania własnych: posiłków i alkoholu,
  6. opierania się o elementy szklane: drzwi, ściany itp.,
  7. wspinania się po konstrukcji drewnianej tężni solankowej,
  8. skakania po ławach lub siadania na nie z impetem,
  9. robienia zdjęć oraz nagrywania filmów,
  10. korzystania z własnych kosmetyków w saunach oraz przed skorzystaniem z basenu do schładzania,
  11. umieszczania przedmiotów w pobliżu pieca i na piecu,
  12. dotykania i zbliżania się do parownika oraz gorącego pieca w saunie,
  13. wlewania płynów do niecki zbiornika solankowego, zwłaszcza napojów, detergentów oraz innych substancji chemicznych,
  14. polewania i pryskania wodą elementów drewnianych,
  15. polewania kamieni/pieca przez osoby nieuprawnione.
 12. Za złamanie zakazów, opisanych w punkcie 10, naliczana będzie sankcja w wysokości min. 200zł.
 13. Dbając o komfort innych Korzystających, prosimy o unikanie głośnych rozmów w całej strefie.
 14. Osoby niestosujące się do regulaminu zostaną wyproszone z obiektu przez pracowników saunarium.
 15. Obsługą saun i wszelkich znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się wyłącznie pracownicy obiektu.
 16. Millenium Sport nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione przez Korzystającego na terenie obiektu, także w szafkach.
 17. W całej strefie obowiązuje strefa beztekstylna, co oznacza, że korzystający z saunarium nie mogą być ubrani w kostiumy kąpielowe ani inne tekstylia (za wyjątkiem ręczników/pareo).
 18. Po strefie poruszamy się owinięci w ręczniki/pareo lub ubrani w szlafrok kąpielowy, w klapkach kąpielowych.
 19. Nie wolno posiadać metalowych przedmiotów w saunie (np. łańcuszki itp.) – mogą one spowodować poparzenia.
 20. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.,
 21. Do sauny suchej należy wchodzić boso, będąc wytartym do sucha.
 22. Podczas korzystania z saun suchych, należy użyć ręcznika w taki sposób aby cała powierzchnia ciała nie stykała się z drewnianymi elementami sauny.
 23. Podczas korzystania z łaźni parowej zaleca się aby ręczniki pozostawiać na zewnątrz.
 24. Przed kontaktem z siedziskiem sauny parowej, jak i po jego opuszczeniu należy spłukać je wodą.
 25. Seanse saunowe odbywają się zgodnie z aktualnym harmonogramem i mogą być prowadzone wyłącznie przez personel obiektu.
 26. Polewanie kamieni dozwolone jest tylko przez pracowników obiektu.
 27. Dostęp do sterowania piecami posiadają wyłącznie przeszkolone osoby z obsługi obiektu.
 28. Millenium Sport może odwołać seanse saunowe w przypadku gdy liczba osób
  zainteresowanych będzie niższa niż 10 osób.
 29. Podczas trwających rytuałów prosimy o niewchodzenie do sauny, w której odbywa się ceremonia.
 30. W oznaczonej „strefie kobiet” mogą przebywać jedynie kobiety, za wyjątkiem sytuacji kiedy ta strefa została udostępniona na wyłączność.
 31. „Strefa dla kobiet” może być okresowo udostępniana na wyłączność.

 

C. TĘŻNIA SOLANKOWA

 1. Czas jednorazowej sesji inhalacyjnej nie powinien przekraczać 45 minut.
 2. Z tężni solankowej mogą korzystać jedynie użytkownicy, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z sesji inhalacyjnych.
 3. Przeciwskazania do korzystania z tężni solankowej:
  1. nadwrażliwość na jony zawarte w solance,
  2. stany zapalne, ostre choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą,
  3. nadczynność tarczycy,
  4. choroby niewydolność krążenia,
  5. stany po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego,
  6. choroby nowotworowe,
  7. zaawansowana astma oskrzelowa.
 4. Na terenie tężni solankowej mogą odbywać się zajęcia zorganizowane, podczas których dostępność tężni solankowej może zostać wyłączona.

VIII. ZASADY DOTYCZĄCE HALI SPORTOWEJ

 1. Na terenie hali sportowej obowiązuje samoobsługa:
  1. Korzystający sami rozkładają siatki do badmintona, kosze, siatki do siatkówki.
  2. Korzystający składają sprzęt po zakończonej grze/treningu.
 2. Hala jest monitorowana, w przypadku ujawnienia nieuprawnionego korzystania z hali, lub korzystania z innej usługi niż wykupiona, obiekt naliczy cenę zgodną z cennikiem za usługę wykonaną. Niezależnie od powyższego, nieuprawnione wejście Korzystającego do części nieopłaconej uprawnia Millenium Sport do naliczenia Korzystającemu opłaty dodatkowej, o której mowa w pkt. 14 niniejszego regulaminu.
 3. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
  1. korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej,
  2. korzystać ze ściany wspinaczkowej znajdującej się na terenie hali sportowej,
  3. wnosić, spożywać produktów spożywczych,
  4. na widowni hali sportowej stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu na terenie widowni i płycie boiska.
 4. Na terenie płyty hali sportowej może przebywać wyłącznie Korzystający ubrany w strój sportowy i obuwie sportowe przeznaczone do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów. W przypadku braku odpowiedniego obuwia personel Obiektu może odmówić wstępu na halę.
 5. W przypadku uszkodzenia elementów wyposażenia hali lub posadzki, w tym ich zabrudzenia w sposób wymagający zabiegów czyszczących lub innych, które spowodują konieczność zamknięcia albo ograniczenia działania hali, Millenium Sport może obciążyć Korzystającego kosztami naprawy lub czyszczenia albo zryczałtowaną opłatą w wysokości 500 zł za każde uszkodzenie/zabrudzenie Niezależnie od powyższego Millenium Sport jest uprawnione do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

IX. ZASADY DOTYCZĄCE PARKINGU PODZIEMNEGO W BAŻANTOWO SPORT

 

 1. Poprzez wjazd na teren parkingu podziemnego korzystający z parkingu zawiera z Millenium Sport z siedzibą w Katowicach umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Parking jest parkingiem płatnym monitorowanym niestrzeżonym.
 3. Parking jest czynny siedem dni w tygodniu 24h/dobę.
 4. Doba parkingowa kończy się o godzinie 14:00.
 5. Każdy korzystający z parkingu wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 6. Umowa o najem parkingu zostaje zawarta z chwilą zaparkowania pojazdu na terenie parkingu i kończy się wraz z wyjazdem z parkingu. Dowodem zawarcia umowy najmu jest umowa najmu miejsca parkingowego.
 7. Umowa najmu miejsca parkingowego nie zobowiązuje w żaden sposób Millenium Sport w Katowicach do sprawowania pieczy nad pojazdem pozostawionym na terenie parkingu ani nad rzeczami znajdującymi się w nim lub stanowiącymi jego wyposażenie.
 8. W przypadku braku akceptacji treści regulaminu korzystający z parkingu może od umowy najmu miejsca parkingowego odstąpić poprzez niezwłoczne opuszczenia pojazdem parkingu, jednak nie później niż w ciągu 15 minut od momentu wjazdu na parking.
 9. Każdy korzystający z parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę za parkowanie zgodnie z cennikiem.
 10. Z chwilą wjazdu na parking korzystający wyraża zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku oraz pojazdu w systemie monitoringu.

ZASADY UŻYTKOWANIA PARKINGU

 1. Na terenie parkingu obowiązują zasady ruchu drogowego zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). Niezależnie od tego korzystający z parkingu zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników obsługi zatrudnionych przez Millenium Sport
 2. Na terenie parkingu dozwolone jest parkowanie pojazdu jedynie w miejscach do tego wyznaczonych liniami. Zaparkowanie pojazdu na dwóch lub więcej miejscach postojowych spowoduje naliczenie opłaty, zgodnie z cennikiem, za każde zajęte miejsce.
 3. W miejscach oznaczonych tabliczką: „Miejsce wyłącznie dla posiadaczy abonamentu” dozwolone jest parkowanie tylko samochodów objętych odrębną „Umową najmu miejsca postojowego w garażu podziemnym”.
 4. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów z instalacją gazową, przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne tego typu.
 5. Przebywając na terenie parkingu, kierowca każdego pojazdu zobowiązany jest:
  1. zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h,
  2. stosować się do przepisów Prawa o ruchu drogowym,
  3. podporządkować się poleceniom pracowników obsługi parkingu i pracowników ochrony w zakresie ruchu i postoju,
  4. przestrzegać znaków drogowych pionowych i poziomych oraz innych wewnętrznych opisów i oznaczeń.
 6. Korzystającym z parkingu zabrania się:
  1. ustawiania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  2. pozostawiania pojazdów na ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych, przy drzwiach ewakuacyjnych,
  3. naprawiania, mycia i sprzątania pojazdów, odkurzania pojazdów, przeprowadzania prób silników, wykonywania jakichkolwiek innych czynności związanych z obsługą techniczną pojazdów, tj. tankowanie, wymiana wszelkich płynów eksploatacyjnych, inne czynności, które mogą zanieczyścić parking,
  4. palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi, spożywania alkoholu, używania ognia,
  5. zaśmiecania i dewastacji parkingu,
  6. pozostawiania w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki,
  7. magazynowania paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
  8. pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem.
 7. W razie nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu któregokolwiek zakazu wskazanego w punkcie 6 powyżej, jak również w przypadku pozostawienia pojazdu na parkingu na okres dłuższy niż opisany w punkcie pkt 8 powyżej, Millenium Sport jest uprawniona do zlecenia odholowania danego pojazdu, na koszt i ryzyko jego właściciela/użytkownika, na miejsce dowolnie wybrane, a przeznaczone do postoju pojazdów.
 8. O każdym przypadku nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu, spełniającym znamiona czynu zabronionego, Millenium Sport uprawniona jest zawiadomić właściwe organy ścigania.
 9. Korzystający z parkingu, w związku z poruszaniem się lub pozostawieniem pojazdu na terenie parkingu lub w związku z zanieczyszczeniami parkingu, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone właścicielowi parkingu, tj. Millenium Sport, właścicielom/użytkownikom innych pojazdów oraz innym osobom korzystającym.
 10. Korzystający z parkingu ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane na skutek oddania osobie trzeciej lub utraty przez niego biletu parkingowego lub karty abonamentowej.
 11. Wszelkie ryzyko wynikające z uszkodzenia bądź utraty pojazdu znajdującego się na terenie parkingu, jak również utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe lub stanowiących jego wyposażenie, ponosi wyłącznie właściciel/użytkownik pojazdu korzystający z parkingu.
 12. Millenium Sport nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikającego z działań osób trzecich, siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu z postanowień regulaminu.

Katowice dnia 18.09.2023r.

oryginał podpisany przez: Prezes Zarządu

REGULAMIN REZERWACJI USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zwany dalej: „REGULAMINEM”)

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres, warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji w ramach świadczonej usługi drogą elektroniczną przez Klienta (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu).
  2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 z późn. zm.).
  3. Treść Regulaminu jest udostępniania każdemu nieodpłatnie.
  4. Regulamin jest dostępny w ramach systemu rezerwacji, na stronie internetowej Obiektu (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu).
  5. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML). Na żądanie Klienta, Usługodawca prześle Klientowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. DEFINICJE
  1. Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami:
   1. Obiekt = Usługodawca – podmiot realizujący Usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym Usługę opisaną poniżej;
   2. Klient – oznacza każdą osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi, w szczególności dokonuje albo anuluje rezerwację w Systemie;
   3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę;
   4. Umowa – oznacza umowę świadczenia usługi rezerwacji usług, zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie;
   5. Usługa – oznacza usługę rezerwacji usług w Obiekcie, świadczoną drogą elektroniczną przez Obiekt na rzecz Klienta, polegającą na dokonywaniu, zmianie, bądź anulowaniu rezerwacji wybranej usługi w Obiekcie oraz umożliwieniu dokonania płatności za rezerwację. Szczegółowy opis Usługi obejmuje pkt 3 niniejszego Regulaminu;
   6. Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
   7. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2007 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.);
   8. System – System rezerwacji Fitnet, obsługiwany przez Obiekt, umożliwiający Klientowi dokonywanie, zmianę bądź anulowanie rezerwacji wybranej usługi  w Obiekcie oraz dokonywanie płatności z tytułu rezerwacji; rodzaj Systemu Teleinformatycznego;
   9. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną lub wiadomości tekstowe (sms).
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI
  1. Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Obiekt świadczy drogą elektroniczną usługę dokonywania, zmiany bądź anulowania rezerwacji wybranej usługi w Obiekcie oraz usługę dokonywania płatności z tytułu rezerwacji.
  2. Warunkiem świadczenia Usługi jest:
   1. zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Obiektu;
   2. złożenie poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Usługodawcy oświadczenia o:
    • prawdziwości danych przekazanych Usługodawcy;
    • przyjęciu do wiadomości faktu dobrowolności podania danych oraz prawach przysługujących na podstawie RODO oraz przepisów krajowych.
    • o wyborze płatności za rezerwację i ewentualnym wyborze faktury VAT, jeśli wymagają tego warunki cenowe Obiektu.
  3. Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego w ramach Systemu Obiektu oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu i złożeniu oświadczeń, o których mowa w pkt 3.2.2. Regulaminu.
  4. Do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie, wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  5. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
  6. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, przy czym może wiązać się z ponoszeniem przez Klienta kosztów wobec dostawcy sieci Internet, za co nie odpowiada Usługodawca.
 4. REZERWACJA I JEJ ANULOWANIE
  1. Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej oraz wypełnienie formularza rezerwacji udostępnionego w ramach Systemu Usługodawcy.
  2. Rezerwacja przez Klienta obejmuje następujące kroki:
   1. Wybierz strefę, w której chcesz zarezerwować Usługę.
   2. Wybierz grafik, a w nim zajęcia lub kort
   3. Kliknij: ZAREZERWUJ
   4. ZALOGUJ się na swoje konto, jeśli go nie posiadasz ZAREJESTRUJ KONTO podając swoje dane: Imię, Nazwisko, adres e-mail, płeć, hasło do konta.
   5. Twoja rezerwacja jest już widoczna w Systemie
   6. OPŁAĆ BEZPIECZNIE przez Payline Polskie ePłatności, lub rozlicz na miejscu w recepcji (gotówka, płatność kartą, karta Multisport, karta Oksystem)
   7. Uwaga! W przypadku rezerwacji miejsc na zajęciach fitness, system podaje 2 opcje:
    • rezerwacja za 0zł – dotyczy wyłącznie Klientów posiadających aktywny karnet,
    • rezerwacja za 30zł – dotyczy: wejść jednorazowych, które można w tym miejscu od razu opłacić lub wejść posiadaczy kart Multisport / Benefit = do rozliczenia tymi kartami recepcji – bez dopłat.
   8. potwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz złożenie wymaganych oświadczeń. Niepotwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz niezłożenie wymaganych oświadczeń powoduje uniemożliwienie kontynuowania procedury rezerwacji;
   9. dokonanie płatności jeśli wymagają tego warunki cenowe Obiektu, na wybranych warunkach;
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc w Obiekcie. W takim przypadku, Klient otrzyma w sposób automatyczny komunikat na stronie o braku możliwości dokonania rezerwacji.
  4. Anulowanie rezerwacji przez Klienta obejmuje następujące kroki:
   1. wybór opcji “Anuluj” po zalogowaniu się na swoim koncie Klienta;
   2. wybór wyżej opisanej opcji spowoduje usunięcie rezerwacji z Sytemu.
 5. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY/OBIEKTU
  1. W związku ze świadczeniem Usługi opisanej w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zobowiązany jest do:
   1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
   2. świadczenia Usługi z należytą starannością.
  2. W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi lub wskutek awarii uniemożliwiającej jej realizację, Usługodawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności Systemu. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z Usługi oraz jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do Systemu, awarią łączy telekomunikacyjnych, poza przypadkami gdy do takiego zdarzenia doszłoby z winy umyślnej Usługodawcy.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
  4. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi spowodowaną przyczynami technicznymi, konserwacyjnymi wobec Systemu oraz leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego.
 6. OBOWIĄZKI KLIENTA
  1. W związku z korzystaniem z Usługi, Klient zobowiązany jest do:
   1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu;
   2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej;
   3. prawidłowego określenia danych Klienta, w tym w szczególności wymaganych w trakcie rezerwacji;
   4. niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi;
   5. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu lub systemów komputerowych osób trzecich;
   6. niewykorzystywania Systemu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z błędów przy dokonaniu, zmianie bądź anulowaniu rezerwacji przez Klienta.
  3. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:
   1. naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu;
   2. niewłaściwego korzystania przez Klienta z Systemu, w szczególności korzystania z Systemu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w ramach Regulaminu;
   3. braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.
  4. Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:
   1. zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu Usługi lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta;
   2. wprowadzeniem do systemu informatycznego Klienta jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Klienta.
  5. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z wadami (usterkami) Systemu, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usługi spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) Systemu lub jakiegokolwiek jego elementu.
  6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
  7. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści Klienta.
  8. Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Klientowi umyślnie.
 8. REKLAMACJE
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
  2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy, na warunkach opisanych powyżej.
  4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta.
  5. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 8.4 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.
 9. DANE OSOBOWE
  1. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Obiekt, znajdują się w Polityce Prywatności obiektu, oraz Polityce prywatności systemu rezerwacyjnego.
 10. ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH
  1. Klient nie może korzystać z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.
  2. Klient może korzystać z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Obiektu i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych po dniu 2020-06-15.
  2. Adresem e-mail do kontaktu z usługodawcą jest sport@bazantowo.pl.
  3. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Usługodawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
   1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Systemu;
   4. wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług;
   5. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług;
   6. zmiany zakresu działalności Usługodawcy.
  4. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
  5. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy. Postanowienie objęte treścią zdania poprzedzającego nie dotyczy umów zawieranych z Użytkownikami Klientami będącymi konsumentami. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości, Usługodawca informuje, że w przypadku konsumentów w sporach, o których mowa w niniejszym ustępie, sądem właściwym jest sąd przewidziany w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów.
  6. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 1. Administratorem danych osobowych jest Millenium Sport sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. ul. Pijarska 1, 3, 40-750 Katowice, nr telefonu: 32 3502093, adres email: sport@bazantowo.pl;
 2. Podstawę przetwarzania danych stanowi wyrażona powyżej zgoda;
 3. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na moją rzecz celów opisanych powyżej;
 4. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
 5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy niniejsze oświadczenie.
 7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne.
 8. Jestem uprawniony do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Instytucji Nadzorczej w zakresie Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
 10. Korzystający ze strony jest uprawniony do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

STANDARDY OCHRONY DZIECI w Bażantowo Sport

(Millenium Sport Sp. z o.o.)

 

Preambuła  

 

Mając na uwadze treść wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie biznesu i praw człowieka, uznając istotną rolę biznesu w zapewnieniu poszanowania praw dzieci, w szczególności prawa do ochrony ich godności i wolności od wszelkich form krzywdzenia, Bażantowo Sport (zwane dalej „obiektem”) przyjmuje niniejszy dokument jako wzór zasad i procedur w przypadku podejrzenia, że dziecku, które przebywa w obiekcie dzieje się krzywda oraz zapobiegania takim zagrożeniom.

Politykę ochrony dzieci w naszym obiekcie będziemy realizować poprzez niniejsze zasady.

 

 1. Obiekt prowadzi swoją działalność operacyjną z najwyższym poszanowaniem praw człowieka, w szczególności praw dzieci jako osób szczególnie wrażliwych na krzywdzenie.
 2. Obiekt uznaje swoją rolę w prowadzeniu biznesu społecznie odpowiedzialnego i promowaniu pożądanych postaw społecznych.
 3. Obiekt w szczególności podkreśla istotność prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania organów ścigania o każdym przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dzieci i zobowiązuje się szkolić swój personel w tym zakresie.
 4. Obiekt zobowiązuje się edukować personel na temat okoliczności wskazujących, że dziecko przebywające w obiekcie może być krzywdzone oraz w zakresie sposobów szybkiego i odpowiedniego reagowania na takie sytuacje.
 5. Jedną z form skutecznego zapobiegania krzywdzeniu dzieci jest identyfikacja dziecka przebywającego w obiekcie i jego/jej relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w obiekcie. Personel podejmuje wszelkie możliwe kroki zmierzające do przeprowadzenia identyfikacji dziecka i jego relacji z osobą dorosłą, z którą znajduje się w obiekcie.

 

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między Personelem, a Dzieckiem

 

 1. Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez Personel jest działanie dla dobra Dziecka i w jego najlepszym interesie.
 2. Personel traktuje Dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec Dziecka w jakiejkolwiek formie. Personel realizując te cele działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych organizacji oraz swoich kompetencji.
 3. Personel jest zobowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z Dziećmi i każdorazowego rozważenia, czy reakcja, komunikat bądź działanie wobec Dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych Dzieci. Personel zobowiązany jest działać w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji jego zachowania.
 4. W komunikacji z Dziećmi Personel zobowiązany jest zachowywać cierpliwość i szacunek, słuchać uważnie Dzieci i udzielać im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.
 5. Nie wolno zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać Dziecka.
 6. Nie wolno krzyczeć na Dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa Dziecka lub innych Dzieci.
 7. Nie wolno ujawniać informacji wrażliwych dotyczących Dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych Dzieci. Obejmuje to wizerunek Dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
 8. Podejmując decyzje dotyczące Dziecka, Personel zobowiązany jest poinformować je o tym i starając się brać pod uwagę jego oczekiwania.
 9. Personel zobowiązany jest szanować prawo Dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić Dziecko, Personel zobowiązany jest wyjaśnić mu to najszybciej jak to możliwe.
 10. Personel zobowiązany jest zadbać o to, aby być w zasięgu wzroku lub słuchu innych członków Personelu, kiedy prowadzi aktywności z dziećmi. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, kiedy członek Personelu musi zostać z Dzieckiem sam na sam, zawsze zobowiązany jest powiadomić o tym inne osoby z Personelu oraz jeśli to możliwe i zasadne Opiekuna Dziecka, a także zobowiązany jest poinformować, w którym dokładnie miejscu będzie przebywać wraz z Dzieckiem.
 11. Nie wolno zachowywać się w obecności Dziecka w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec Dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 12. Personel zobowiązany jest do zapewnienia Dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć Personelowi lub Kierownikowi mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.
 13. Nie wolno nawiązywać z Dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych ani składać mu propozycji o nieodpowiednim charakterze. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie Dzieciom treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę.
 14. Nie wolno utrwalać wizerunku Dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków Dzieci bez uprzedniej zgody Opiekunów Dziecka oraz samego Dziecka.
 15. Nie wolno proponować Dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w obecności Dzieci.
 16. Każde przemocowe działanie wobec Dziecka jest niedopuszczalne. Nie wolno bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej Dziecka, ani dotykać Dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 17. Kontakt z Dziećmi powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów mieszczących się w zakresie obowiązków Personelu. Nie wolno zapraszać Dzieci do swojego miejsca zamieszkania, ani spotykać się z nimi poza godzinami pracy. Obejmuje to także kontakty z Dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).

 

Procedura w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

 1. Zawsze, kiedy jest to możliwe, należy dokonywać identyfikacji dziecka i jego/jej relacji z osobą dorosłą, z którą przebywa w obiekcie.
 2. W sytuacjach nietypowych i/lub podejrzanych, wskazujących na możliwe ryzyko krzywdzenia dziecka, identyfikacja jest obowiązkowo przeprowadzana przez pracownika recepcji. Przykłady sytuacji mogących budzić podejrzenia znajdują się w Załączniku nr 1.
 3. Aby dokonać identyfikacji dziecka i jego/jej relacji w stosunku do osoby, z którą przebywa w obiekcie, należy:
  1. Zapytać o tożsamość dziecka oraz o relację dziecka w stosunku do osoby, z którą przybyło do obiektu lub w nim przebywa[1]. W tym celu można poprosić o dokument tożsamości dziecka lub inny dokument potwierdzający, że osoba dorosła ma prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem w obiekcie. Wykaz przykładowych dokumentów został wskazany w przypisie poniżej. W przypadku braku dokumentu tożsamości można poprosić o podanie danych dziecka (imię, nazwisko, adres, numer PESEL)[2].
  2. W przypadku braku dokumentów wskazujących na pokrewieństwo dziecka i osoby dorosłej należy zapytać o tę relację osobę dorosłą oraz dziecko. Przykładowy schemat rozmowy z dorosłym i dzieckiem znajduje się w Załączniku nr 2.
  3. Jeżeli osoba dorosła nie jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, należy zapytać, czy posiada dokument świadczący o zgodzie rodziców na wspólny wyjazd osoby dorosłej z dzieckiem (np. pisemne oświadczenie)[3].
  4. Jeżeli osoba dorosła nie posiada dokumentu zgody rodziców, należy poprosić o numer telefonu wyżej wymienionych, aby zadzwonić i potwierdzić przebywanie dziecka w obiekcie z obcą osobą dorosłą za wiedzą i zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 4. W przypadku oporu ze strony osoby dorosłej co do okazania dokumentu dziecka i/lub wskazania relacji należy wyjaśnić, że procedura służy zapewnieniu dzieciom korzystającym z obiektu – bezpieczeństwa i została opracowana w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym przedmiocie.
 5. Po wyjaśnieniu sprawy w sposób pozytywny należy podziękować za czas poświęcony na upewnienie się, że dziecko jest pod dobrą opieką i jeszcze raz podkreślić, że procedura ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 6. W przypadku gdy rozmowa nie rozwieje wątpliwości dotyczących podejrzenia wobec dorosłego i jego intencji skrzywdzenia dziecka, należy dyskretnie powiadomić przełożonego / pracowników ochrony (o ile są w tym czasie na terenie obiektu). Aby nie wzbudzać podejrzeń, można np. powołać się na konieczność skorzystania ze sprzętów na tyłach recepcji, prosząc osobę dorosłą, aby poczekała wraz z dzieckiem w holu, restauracji lub innym miejscu.
 7. Od momentu kiedy pojawiły się pierwsze wątpliwości, zarówno dziecko, jak i osoba dorosła powinni być pod stałą obserwacją personelu i nie zostawać sami.
 8. Przełożony, który został powiadomiony o sytuacji, podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji lub w razie wątpliwości przejmuje rozmowę z podejrzaną osobą dorosłą w celu uzyskania dalszych wyjaśnień.
 9. W przypadku gdy rozmowa potwierdzi przekonanie o próbie lub popełnieniu przestępstwa na szkodę dziecka, przełożony zawiadamia o tym fakcie policję. Dalej stosuje się procedurę w przypadku okoliczności wskazujących na skrzywdzenie dziecka.
 10. W przypadku gdy świadkami nietypowych i/lub podejrzanych sytuacji są pracownicy innych działów obiektu np. serwis sprzątający, obsługa pokoi, pracownicy baru i restauracji, stref sportowych, technicy, ochrona i in., powinni oni o tym niezwłocznie zawiadomić przełożonego, który zadecyduje o podjęciu odpowiednich działań.
 11. W zależności od sytuacji i miejsca przełożony weryfikuje, na ile podejrzenie krzywdzenia dziecka jest zasadne. W tym celu dobiera odpowiednie środki prowadzące do wyjaśnienia sytuacji lub podejmuje decyzję o przeprowadzeniu interwencji i zawiadamia policję.

 

Procedura w przypadku okoliczności wskazujących na skrzywdzenie dziecka

 1. Mając uzasadnione podejrzenie, że dziecko przebywające w obiekcie jest krzywdzone, należy niezwłocznie zawiadomić policję, dzwoniąc pod numer 112 i opisując okoliczności zdarzenia. W zależności od dynamiki sytuacji i okoliczności, telefon wykonuje osoba, która jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia (pracownik/przełożony). Jeśli zawiadamiającym jest pracownik, jednocześnie o zdarzeniu informuje swojego przełożonego.
 2. Uzasadnione podejrzenie krzywdzenia dziecka występuje wtedy, gdy:
  1. dziecko ujawniło pracownikowi obiektu fakt krzywdzenia,
  2. pracownik zaobserwował krzywdzenie,
  3. dziecko ma na sobie ślady krzywdzenia (np. zadrapania, zasinienia), a zapytane odpowiada niespójnie i/lub chaotycznie lub/i popada w zakłopotanie bądź występują inne okoliczności mogące wskazywać na krzywdzenie np. znalezienie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci w pokoju osoby dorosłej.
 3. W tej sytuacji należy uniemożliwić dziecku oraz osobie podejrzewanej o krzywdzenie dziecka oddalenie się z obiektu.
 4. W uzasadnionych przypadkach można dokonać obywatelskiego zatrzymania[4] osoby podejrzewanej. W takiej sytuacji, do czasu przybycia policji należy trzymać tę osobę pod nadzorem dwóch pracowników w osobnym pomieszczeniu z dala od widoku innych gości.
 5. W każdym przypadku należy zadbać o bezpieczeństwo dziecka. Dziecko powinno przebywać pod opieką pracownika do czasu przyjazdu policji.
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa powiązanego z kontaktem dziecka z materiałem biologicznym sprawcy (sperma, ślina, naskórek), należy w miarę możliwości nie dopuścić, aby dziecko myło się oraz jadło/piło do czasu przyjazdu policji.
 7. Po odbiorze dziecka przez policję należy zabezpieczyć materiał z monitoringu oraz inne istotne dowody (np. dokumenty) dotyczące zdarzenia i na wniosek służb przekazać ich kopię.
 8. Po interwencji należy opisać zdarzenie w dzienniku zdarzeń lub innym dokumencie przeznaczonym do tego celu.

 

 

 

Zatrudnianie osób do pracy z dziećmi

 1. Wszystkie osoby pracujące z dziećmi muszą być dla nich bezpieczne, co oznacza m.in., że ich historia zatrudnienia powinna wskazywać, że nie skrzywdziły w przeszłości żadnego dziecka.
 2. Każdą osobę zatrudnianą[5] przez obiekt do prac związanych z edukacją, wypoczynkiem, sportem, rekreacją, opieką nad dziećmi – należy obowiązkowo sprawdzić w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym[6]. Sprawdzenie osoby w Rejestrze odbywa się poprzez wydruk wyników wyszukiwania osoby w Rejestrze z dostępem ograniczonym, który następnie wkładany jest do akt osobowych osoby sprawdzanej. Sprawdzenie należy powtarzać co roku. Zakres danych osobowych niezbędnych do sprawdzenia osoby w Rejestrze znajduje się w Załączniku nr 3.
 3. Każdą firmę współpracującą z obiektem w zakresie oferty dla dzieci Obiekt zobowiąże w umowach do stosowania standardów ochrony małoletnich nie gorszych niż standardy Obiektu Bazantowo Sport.
 4. Wszyscy pracownicy zatrudnieni do pracy z dziećmi, w tym osoby, które mogą mieć potencjalny kontakt z dziećmi, powinny złożyć oświadczenie o braku karalności i o nietoczeniu się postępowań o czyny przeciwko dzieciom – Załącznik nr 4.

 

Zasady ochrony Dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet

 

 1. Obiekt zapewniając Dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązany podejmować działania zabezpieczające Dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 2. W obiekcie dostęp Dziecka do Internetu możliwy jest za pomocą sieci wifi obiektu, po podaniu hasła.


Postanowienia końcowe

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2024 roku.
 2. Obiekt udostępnia Standardy na swojej stronie internetowej, w recepcji.

 

Słowniczek

Na potrzeby tego dokumentu zostało doprecyzowane znaczenie poniższych pojęć:

 1. Dziecko to każda osoba poniżej 18 roku życia.
 2. Obca osoba dorosła to każdy człowiek powyżej 18 roku życia, który nie jest dla dziecka jego rodzicem lub opiekunem prawnym.
 3. Krzywdzenie dziecka oznacza popełnienie na jego szkodę przestępstwa.
 4. Przestępstwo na szkodę dziecka – na szkodę dzieci mogą być popełnione wszystkie przestępstwa, jakie mogą być popełnione przeciwko osobom dorosłym, a dodatkowo przestępstwa, które mogą być popełnione wyłącznie przeciwko dzieciom (np. Wykorzystywanie seksualne z art. 200 kodeku karnego[7]). Z uwagi na specyfikę obiektów turystycznych, w których łatwo można uzyskać możliwość odosobnienia, przestępstwami, do których najczęściej może dojść na ich terenie będą przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w szczególności zgwałcenie (art. 197 kodeksu karnego), seksualne wykorzystanie niepoczytalności i bezradności (art. 198 kk), seksualne wykorzystanie zależności lub krytycznego położenia (art. 199 kk), seksualne wykorzystanie osoby poniżej 15 roku życia (art. 200 kk), grooming (uwiedzenie małoletniego za pomocą środków porozumiewania się na odległość – art. 200a kk).
 5. Pracownikiem zatrudnionym do pracy z dziećmi, którego należy sprawdzić w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, jest każda osoba przyjęta do wykonywania tego typu obowiązków, w tym osoba zatrudniona w oparciu o umowę cywilnoprawną, praktykant, stażysta i wolontariusz, niezależnie od obywatelstwa i wieku tej osoby.

 

 

 

Katowice, dnia 14.02.2024

Anna Boryczka

Wiceprezes Zarządu 

 

 

[1] Obiekt w związku z posiadaniem Procedur Ochrony Dzieci, może wymagać, aby gość przebywający w obiekcie z dzieckiem posiadał dokument, który wykaże, że jest on osobą dorosłą mającą prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem (np. dokument tożsamości dziecka wskazujący na pokrewieństwo, akt stanu cywilnego, orzeczenie sądu, zgoda notarialna rodzica na podróżowanie danej osoby z dzieckiem lub zgoda podpisana przez rodzica dziecka wraz ze wskazaniem danych dziecka, adresu jego zamieszkania, kontaktem telefonicznym do rodzica i numerem dokumentu tożsamości/numerem PESEL osoby, której rodzic powierzył opiekę nad dzieckiem). 

[2] W przypadku odmowy podania danych dziecka można wskazać dodatkowo na okoliczność, że dziecko/jego rodzice są współodpowiedzialni za ewentualne szkody w obiekcie, obok osoby zamawiającej nocleg.

[3] W różnych miejscach rodzice są zobligowani do przygotowania dokumentu, który poświadcza, że wydają oni zgodę na podróżowanie ich dziecka z osobą nie będącą jego prawnym opiekunem. Pytanie o taki dokument ma uświadomić gościowi obiektu, że brak jakichkolwiek danych na temat jego powiązania z dzieckiem, z którym się melduje w obiekcie, nie jest prawidłowy/oczywisty. Stanowi to również argument dla pracownika do zadawania dalszych pytań służących ustaleniu, czy w tej sytuacji nie dochodzi do krzywdzenia dziecka.

 

 

[4] Art.  243.  Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375).

 • 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.

Użyte w § 1 określenie „na gorącym uczynku” oznacza ujęcie sprawcy w toku realizacji którejkolwiek z form stadialnych przestępstwa (ale nie wykroczenia), tj. w fazie karalnego przygotowania, usiłowania lub dokonania. W praktyce najczęściej będzie to usiłowanie, jako że zatrzymanie z reguły udaremnia dokonanie czynu zabronionego. Do podjęcia czynności zatrzymania wystarczy dostrzeżenie samej tylko strony przedmiotowej przestępstwa. K. Dudka [w:] M. Janicz, C. Kulesza, J. Matras, H. Paluszkiewicz, B. Skowron, K. Dudka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2020, art. 243.

 • 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce policji.

Wyjaśnienie: Obiekt nie ma możliwości weryfikacji swojego podejrzenia na podstawie faktów czy dowodów, od tego jest organ procesowy. Do zatrzymania obywatelskiego nie jest konieczne wystąpienie dokonania czynu zabronionego (zatem „najścia” dorosłego w trakcie obcowania z dzieckiem), do zatrzymania wystarczające są formy stadialne czynu, zatem przygotowanie, usiłowanie, czy dokonanie. Zatrzymanie w momencie usiłowania (a zatem bezpośredniego zmierzania do dokonania czynu) jest jego zapobieżeniem. Usiłowaniem będzie już wynajęcie pokoju z dzieckiem.

[5] W przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych należy przewidzieć w umowie z tym podmiotem stosowny zapis, który będzie dawał realną możliwość egzekwowania przez Obiekt odpowiedniego standardu w zakresie sprawdzania pracowników przez tenże podmiot pod kątem ich bezpieczeństwa dla dzieci. Taki zapis powinien zakładać możliwość kontroli spełnienia obowiązku np. pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia umowy oraz kary umownej.

[6] Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152 z późn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).

Przekonałeś się? Zapraszamy, odwiedź nas!

KONTAKT

Zadzwoń do nas

+48 32 3502093

Wyślij wiadomość

sport@bazantowo.pl

Dojazd

Bażantowo Sport ul. Pijarska 1 40-750 Katowice Poland

[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_bowling"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_squash"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_tenis"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=cennik"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_fitness"]