Regulamin klubu

Regulamin Klubu

Bażantowo Sport

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Bażantowo Sport, jest obiektem sportowym (dalej: „Obiekt”) prowadzonym przez spółkę:
„Millenium Sport” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-750) przy ulicy Pijarskiej 1,3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377560, NIP: 954-27-17-650, REGON: 241861089, kapitał
zakładowy 12.900.000,00 PLN wpłacony w całości zwaną dalej w Regulaminie „Millenium Sport”.
2. Definicje pojęć:
a) Formularz Aplikacyjny – dokument zawierający dane Członka Klubu lub Korzystającego oraz oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
b) Umowa Członkowska – umowa zawarta pomiędzy Millenium Sport a klientem Millenium Sport określająca wzajemne prawa i obowiązki stron, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do
Regulaminu;
c) Członek Klubu – osoba, która:
a. złożyła wypełniony Formularz Aplikacyjny i zawarła z Millenium Sport Umowę Członkowską,
b. dokonała zapłaty za członkostwo zgodnie z Umową członkowską.
d) Korzystający – osoba uprawniona do korzystania z płatnej części Obiektu w oparciu o Umowę Członkowską albo Karnet wstępu;
e) Karta członkowska – karta imienna wydawana Członkowi Klubu, potwierdzająca uprawnienie do korzystania z Obiektu;
f) Karnet wstępu – dokument uprawniający do wstępu na teren Obiektu potwierdzający uiszczenie opłaty i uprawniający do wejścia na wykupioną strefę Obiektu.
g) Cennik – obowiązujące w Obiekcie zestawienie cen za oferowane w Obiekcie produkty i usługi, stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu;
h) Opłata wpisowa – opłata pobierana za wydanie Karty członkowskiej nowemu Członkowi Klubu korzystającemu z Obiektu w oparciu o Umowy członkowskie, określona w Cenniku.
i) Opłata serwisowa – opłata pobierana za wydanie nowych Kart członkowskich w związku z ich wymianą, w tym wymianą spowodowaną wprowadzeniem systemu kontroli i bezpieczeństwa Obiektu, której wysokość określa Cennik.
3. Osoba, która chce zostać Członkiem Klubu, zawiera umowę na korzystanie z Millenium Sport na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Godziny otwarcia Obiektu określone są na stronie internetowej Obiektu: www.sport.bazantowo.pl
5. Dniami Wolnym w których Obiekt będzie nieczynny są: 1 stycznia, Niedziela Wielkanocna, 1 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia oraz inne dni, w których z powodu siły wyższej lub innych
przyczyn niezależnych od Millenium Sport Obiekt będzie zamknięty. Informacja o Dniach Wolnych będzie każdorazowo publikowana na stronie internetowej Obiektu.
6. Z powodu siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Millenium Sport godziny otwarcia Obiektu mogą zostać skrócone. Informacja o skróconych godzinach otwarcia będzie każdorazowo
publikowana na stronie internetowej Obiektu.
7. Przed rozpoczęciem zajęć Korzystający ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu Obiektu. Akceptacji Regulaminu dokonuje pełnoletni Korzystający albo rodzice lub prawni opiekunowie Korzystających, którzy nie ukończyli 18-go roku życia, poprzez oświadczenie w treści Umowy
Członkowskiej lub Formularzu aplikacyjnym.
8. Dzieci do lat 12, z zastrzeżeniem zorganizowanych zajęć z trenerem, mogą przebywać na terenie Obiektu tylko pod opieką i na odpowiedzialność rodzica lub pełnoletniego opiekuna będącego
Korzystającym. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletniego Korzystającego.
9. W celu identyfikacji Członka Klubu i zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze Obiektu, personel Obiektu może fotografować każdego nowego Członka Klubu przy zawieraniu Umowy Członkowskiej
lub w przypadku zmian w procedurze systemu kontroli i bezpieczeństwa i przypisuje zdjęcie do konta Członka Klubu. Zdjęcie będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby identyfikacji Członka
Klubu podczas przemieszczania się między strefami Obiektu.
10. Millenium Sport jest uprawnione, podczas fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych, do niezamierzonego utrwalania wizerunku Korzystających, o ile nie narusza to ich
praw.
11. Zabronione jest rejestrowanie obrazu i dźwięku na terenie Obiektu przez Korzystających i inne osoby przebywające w Obiekcie.
12. Obiekt jest częściowo monitorowany z wyłączeniem szatni oraz pomieszczeń sanitarnych.
13. Na prośbę personelu Obiektu Korzystający powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość celem weryfikacji danych lub uprawnienia do posługiwania się Kartą członkowską.
14. Za korzystanie z poszczególnych części Obiektu pobierane są opłaty zgodnie z Cennikiem.
Nieuprawnione wejście do części nieopłaconej uprawnia Millenium Sport do unieważnienia karty członkowskiej i naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł.
15. Karta członkowska nie może być udostępniania osobom trzecim. W razie stwierdzenia przez personel Obiektu, że nieuprawniona osoba trzecia korzysta z Karty członkowskiej, Millenium Sport
jest uprawnione do unieważnienia karty członkowskiej i naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł.
16. Korzystający jest świadomy, iż personel Obiektu nie dokonuje weryfikacji stanu zdrowia Korzystających, ani osób pozostających pod ich opieką.
17. Millenium Sport nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i w mieniu spowodowane z wyłącznej winy Korzystającego lub w wyniku działania siły wyższej.
18. Millenium Sport nie ubezpiecza Korzystających od następstw nieszczęśliwych wypadków.
19. Przebywającym na terenie Obiektu, w tym Korzystającemu nie wolno:
a) palić papierosów lub innych wyrobów tytoniowych, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających oraz innych używek i/lub znajdować się pod ich wpływem, z wyłączeniem
spożywania alkoholu w pubie i restauracji,
b) przebywać w pomieszczeniach dla personelu,
c) używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Millenium Sport,
d) używać sprzętu, który nie jest udostępniony w ramach danej strefy (w szczególności siłowni, czy hali sportowej),
e) stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób, w tym biegać po korytarzach,schodach itp. ani wnosić przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób
przebywających na terenie Obiektu,
f) świadczyć jakichkolwiek usług bez pisemnej zgody Millenium Sport, w tym naklejania i pozostawiania reklam,
g) niszczyć mienia znajdującego się w Obiekcie.
h) wprowadzać zwierząt,
20. Przebywający na terenie Obiektu, w tym Korzystający zobowiązani są do:
a) korzystania z poszczególnych części Obiektu, szatni oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu, zgodnie z ich przeznaczeniem,
b) stosowania się do zaleceń personelu Obiektu,
c) zachowania ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sprzętu sportowego znajdującego się w Obiekcie,
d) używania stroju sportowego i właściwego dla danej nawierzchni zmiennego obuwia sportowego.
21. W razie naruszania przez Korzystającego lub inną osobę przebywająca na terenie Obiektu postanowień Regulaminu, personel Obiektu może usunąć Korzystającego lub inną osobę z Obiektu
oraz unieważnić Kartę członkowską.
22. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Korzystającego Millenium Sport ma prawo unieważnić Kartę członkowską Korzystającego, rozwiązać Umowę Członkowską z Korzystającym
oraz zastosować zakaz wstępu na teren Obiektu. W przypadku unieważnienia Karty członkowskiej lub rozwiązania Umowy Członkowskiej Korzystający otrzyma zwrot odpowiedniej części ceny za
pozostały do wykorzystania okres wstępu do Obiektu, po potrąceniu należności Millenium Sport wynikających z Umowy Członkowskiej oraz z kosztów naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych
przez Korzystającego.
23. Millenium Sport nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione przez Korzystającego na terenie Obiektu, także w szafkach.
24. W przypadku zawarcia Umowy Członkowskiej Korzystający ma możliwość zapłaty za cały okres trwania Umowy Członkowskiej z góry albo ratalnie. W przypadku płatności ratalnych pierwsza i
ostatnia rata pobierane są przy podpisaniu Umowy Członkowskiej, natomiast każda kolejna rata jest płatna po upływie miesiąca, licząc od dnia podpisania Umowy Członkowskiej.
25. Millenium Sport może wypowiedzieć Umowę Członkowską z powodu rażącego naruszenia przez Korzystającego postanowień niniejszego Regulaminu albo nieuiszczenia w terminie należnych opłat.
W razie wypowiedzenia Umowa Członkowska ulega rozwiązaniu w najbliższym dniu, w którym upływa termin płatności kolejnej raty zgodnie z Umową członkowską, a w przypadku członkowstw
opłaconych z góry za okres trwania Umowy Członkowskiej – w najbliższym dniu, w którym upływałby termin płatności raty przy systemie płatności ratalnych. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie.
26. Korzystający może wypowiedzieć Umowę Członkowską. W razie wypowiedzenia Umowa Członkowska ulega rozwiązaniu w najbliższym dniu, w którym upływa termin płatności kolejnej raty
zgodnie z Umową członkowską, a w przypadku członkowstw opłaconych z góry za okres trwania Umowy Członkowskiej – w najbliższym dniu, w którym upływałby termin płatności raty przy systemie
płatności ratalnych. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie.
27. W razie wypowiedzenia Umowy Członkowskiej przez Millenium Sport z przyczyn leżących po stronie Millenium Sport, Millenium Sport zobowiązane będzie do zapłaty na rzecz Korzystającego kwoty
stanowiącej równowartość opłaty za jeden miesiąc trwania Umowy Członkowskiej.
28. W razie wypowiedzenia umowy przez Korzystającego z przyczyn leżących po jego stronie, Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Millenium Sport kwoty stanowiącej
równowartość opłaty za jeden miesiąc trwania Umowy Członkowskiej.
29. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy Członkowskiej Korzystającemu przysługuje prawo do zwrotu części ceny za niewykorzystany okres Umowy Członkowskiej po potrąceniu ewentualnych
kwot należnych Millenium Sport.
30. Za uprzednią zgodą Millenium Sport Korzystający może dokonać przelewu (cesji) praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy Członkowskiej.
31. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do wszystkich pozostałych rozdziałów Regulaminu.
32. Millenium Sport może dokonywać zmian Regulaminu i jego Załączników w przypadku wprowadzenia nowych usług lub likwidacji usług oraz w przypadku zmiany cen usług.
33. Nowy Regulamin i jego Załączniki obowiązują Korzystającego po upływie 7 dni od zawiadomienia Korzystającego o ich zmianie.
34. Stosując powszechnie dostępne rozwiązania elektroniczne oraz mając na uwadze potrzebę ochrony środowiska Millenium Sport, celem ograniczenia papierowych publikacji, komunikuje się
z Korzystającymi za pośrednictwem strony internetowej www.sport.bazantowo.pl oraz korespondencji elektronicznej z adresu sport@bazantowo.pl.
II. ZASADY DOTYCZĄCE KORTÓW TENISOWYCH BAŻANTOWO SPORT
1. Z kortów tenisowych można korzystać wyłącznie w obuwiu sportowym przeznaczonym do sportów halowych, z kauczukową podeszwą, nie pozostawiającą śladów (non-marking). W wypadku braku
odpowiedniego obuwia personel Obiektu może odmówić wejścia na kort.
2. Zabrania się wnoszenia na teren kortów:
a. okryć wierzchnich i innych przedmiotów z wyjątkiem sprzętu sportowego,
b. napojów innych niż woda w plastikowej zakręcanej butelce.
3. W przypadku uszkodzenia kortów tenisowych, w tym ich zabrudzenia w sposób wymagający zabiegów czyszczących lub innych, które spowodują konieczność zamknięcia kortów, Millenium
Sport może obciążyć Korzystającego opłatą w wysokości 500 zł.
III. ZASADY DOTYCZĄCE STAŁYCH REZERWACJI KORTÓW TENISOWYCH
1. Korzystający, którzy zawarli Umowę Członkowską, są uprawnieni do dokonania rocznej rezerwacji na powtarzające się, z góry określone dni i godziny tygodnia, w liczbie zgodnej z wykupionym
pakietem godzin.
2. Niewykorzystanie przez Korzystającego danej rezerwacji nie uprawnia Korzystającego do jej wykorzystania w innym terminie.
IV. ZASADY DOTYCZĄCE KORTÓW DO SQUASHA
1. Z kortów squasowych można korzystać wyłącznie w obuwiu sportowym przeznaczonym do sportów halowych, z kauczukową podeszwą, nie pozostawiającą śladów (non-marking). W wypadku braku
odpowiedniego obuwia personel Obiektu może odmówić wejścia na kort.
2. Zabrania się wnoszenia na teren kortów:
a) okryć wierzchnich i innych przedmiotów z wyjątkiem sprzętu sportowego,
b) napojów innych niż woda w plastikowej zakręcanej butelce.
3. W przypadku uszkodzenia kortów tenisowych, w tym ich zabrudzenia w sposób wymagający zabiegów czyszczących lub innych, które spowodują konieczność zamknięcia kortów, Millenium
Sport może obciążyć Korzystającego opłatą w wysokości 500 zł.
V. ZASADY DOTYCZĄCE STAŁYCH REZERWACJI KORTÓW DO SQUASHA
1. Korzystający może dokonywać jednorazowej lub stałej rezerwacji kortów.
2. Rezygnację z rezerwacji jednorazowej należy zgłosić co najmniej 24 godziny wcześniej. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 24 godziny przed grą lub braku odwołania,
Millenium Sport ma prawo odmówić kolejnej rezerwacji Korzystającemu.
3. W przypadku organizacji turnieju lub z innych przyczyn zależnych od Millenium Sport, w których skorzystanie z kortów w ramach rezerwacji będzie niemożliwe, Millenium Sport powiadomi
Korzystającego o tym fakcie telefonicznie lub drogą korespondencji e-mail, nie później niż 24 godziny przed terminem rezerwacji. Korzystający ma możliwość skorzystania z kortu w innym
dostępnym terminie albo otrzymania vouchera na usługi sportowe w Obiekcie, z wyjątkiem usług instruktorskich.
4. Korzystający, którzy zawarli Umowę Członkowską, są uprawnieni do dokonania stałej rezerwacji na powtarzające się, z góry określone dni i godziny tygodnia, w liczbie zgodnej z wykupionym pakietem
godzin.
5. Niewykorzystanie przez Korzystającego danej rezerwacji nie uprawnia Korzystającego do jej wykorzystania w innym terminie.
VI. ZASADY DOTYCZĄCE FITNESS KLUBU I SIŁOWNI
1. Aktualny harmonogram zajęć fitness oraz informacje o zmianach w harmonogramie są umieszczone na stronie internetowej Obiektu i w gablocie informacyjnej w Obiekcie.
2. Millenium Sport może odwołać zajęcia fitness w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 3 osoby.
3. Korzystający z sali siłowni powinien:
a) pokryć oparcie i siedzisko urządzeń ręcznikiem,
b) dezynfekować sprzęt uchwyty i czujniki cardio (bieżnie, rowery itp.) po skończonym treningu,
4. Korzystający z zajęć grupowych powinien pamiętać o:
a) możliwości odmowy przez instruktora wstępu na zajęcia osobom spóźnionym,
b) rezerwowaniu zajęć na dwa dni przed danymi zajęciami,
c) dezynfekcji sprzętu po skończonych zajęciach.
5. Pierwszeństwo wstępu na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji zgodnie z punktem 4 lit. b, a następnie osoby według kolejności zgłoszenia się na zajęcia.
6. Spóźnienie na zajęcia powoduje utratę rezerwacji.
7. Członek Klubu, który wykupił roczny wstęp na korzystanie z fitness klubu i siłowni może go zawiesić dwa razy w ciągu tego roku. Całkowity okres zawieszenia nie może przekroczyć 30 dni.
8. W czasie okresu zawieszenia Członek Klubu nie może korzystać z fitness klubu i siłowni.
9. Do okresu rocznego wstępu na korzystanie z fitness klubu i siłowni przez Członka Klubu, dodawana jest bezpłatnie dodatkowa ilość dni wstępu równa okresowi zawieszenia.
10. Za okres zawieszenia są pobierane opłaty w taki sam sposób jak poza okresem zawieszenia.
11. O planowanym zawieszeniu wstępu Członek Klubu powinien zawiadomić Millenium Sport najpóźniej dzień przed planowanym zawieszeniem wstępu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza
dostępnego w recepcji Obiektu lub przesłanie wiadomości email na adres: sport@bażantowo.pl podając: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz okres zawieszenia.
12. Członek Klubu może dokonać zawieszenia wstępu jeśli nie zalega z żadnymi płatnościami na rzecz Millenium Sport.
VII. ZASADY DOTYCZĄCE KOMPLEKSU BASENOWEGO / KOMPLEKSU SAUN / STREFY RELAKSU
1. W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się zajęcia zorganizowane dydaktycznorehabilitacyjne, podczas których część niecki jest niedostępna dla Korzystających. Grafik godzin
ogólnodostępnych znajduje się na stronie internetowej Obiektu.
2. Na terenie basenu i w saunach obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała. Na basenie zaleca się stosowanie czepków oraz
okularów pływackich.
3. Każdy Korzystający z basenu, w tym z jaccuzi, zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp.
4. Zabrania się prowadzenia odpłatnych zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez Korzystającego.
5. Dzieci w wieku do lat 2 na terenie basenu muszą używać specjalnych pielucho-majtek do pływania.
6. Personel Obiektu może odmówić wstępu na teren basenu Korzystającemu, który nie spełnia standardów higieny lub jego stan zdrowia pozwala stwierdzić, że nie powinien korzystać
z ogólnodostępnego basenu.
7. Na terenie kompleksu basenowego zabrania się:
a) używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony,
b) skakania do wody oraz biegania i wtrącania do wody innych Korzystających,
c) spożywania artykułów żywnościowych,
d) zanieczyszczania wody basenowej, w tym jaccuzi i saun.
8. Aktualny harmonogram zajęć aqua i seansów saunowych oraz informacje o zmianach w harmonogramie są umieszczone na stronie internetowej Obiektu i w gablocie informacyjnej w
Obiekcie.
9. Millenium Sport może odwołać zajęcia aqua lub seanse saunowe w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 3 osoby.
10. Członek Klubu, który wykupił roczny wstęp na korzystanie z kompleksu basenowego, kompleksu saun i strefy relaksu może go zawiesić dwa razy w ciągu tego roku. Całkowity okres zawieszenia nie
może przekroczyć 30 dni.
11. W czasie okresu zawieszenia Członek Klubu nie może korzystać z kompleksu basenowego,kompleksu saun i strefy relaksu.
12. Do okresu rocznego wstępu na korzystanie z kompleksu basenowego, kompleksu saun i strefy relaksu przez Członka Klubu, dodawana jest bezpłatnie dodatkowa ilość dni wstępu równa okresowi
zawieszenia.
13. Za okres zawieszenia są pobierane opłaty w taki sam sposób jak poza okresem zawieszenia.
14. O planowanym zawieszeniu wstępu Członek Klubu powinien zawiadomić Millenium Sport najpóźniej dzień przed planowanym zawieszeniem wstępu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza
dostępnego w recepcji Obiektu lub przesłanie wiadomości email na adres: sport@bażantowo.pl podając: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz okres zawieszenia.
15. Członek Klubu może dokonać zawieszenia wstępu jeśli nie zalega z żadnymi płatnościami na rzecz Millenium Sport.
a. Zachowanie w saunie
16. Do sauny należy wchodzić boso.
17. Z sauny suchej można korzystać jedynie z użyciem ręcznika w taki sposób aby powierzchnia ciała nie stykała się z drewnianymi elementami sauny.
18. W oznaczonych strefach – „dla kobiet”– mogą przebywać jedynie kobiety.
19. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy saun. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej.
Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu pieca ani na nim.
20. Nie wolno wykonywać masaży z użyciem szczotek.
b. Zachowanie w pozostałych pomieszczeniach strefy saun
21. Z foteli i leżaków w strefie relaksu można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem lub płaszczem kąpielowym.
22. W strefie saun Korzystający powinien zachowywać się w sposób niezakłócający wypoczynku pozostałym osobom. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
23. Przed wejściem do wszystkich basenów i jacuzzi, jak również przed skorzystaniem z foteli i leżaków, zabrania się stosowania jakiegokolwiek rodzaju kosmetyków do ciała.
VIII. ZASADY DOTYCZĄCE HALI SPORTOWEJ
1. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej.
2. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno korzystać ze ściany wspinaczkowej znajdującej się na terenie hali sportowej.
3. Korzystającym z widowni hali sportowej zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu na terenie widowni i płycie boiska.
4. Na terenie hali sportowej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych.
5. Na terenie płyty hali sportowej może przebywać wyłącznie Korzystający ubrany w strój sportowy i obuwie sportowe przeznaczone do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą,
nie pozostawiające śladów. W przypadku braku odpowiedniego obuwia personel Obiektu może odmówić wstępu na halę.
IX. ZASADY DOTYCZĄCE PARKINGU PODZIEMNEGO I NAZIEMNEGO W BAŻANTOWO SPORT
1. Parkingi nie są strzeżone.
2. Korzystanie z parking wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
3. Na terenie parkingu wolno poruszać się pojazdem z prędkością do 10 km/h.
4. Na terenie parkingu dozwolone jest parkowanie pojazdu jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Zaparkowanie pojazdu na dwóch lub więcej miejscach postojowych spowoduje naliczenie opłaty,
zgodnie z Cennikiem, za każde zajęte miejsce.
5. Zabrania się wjazdu na parking pojazdami wyposażonymi w instalację gazową.
6. Doba parkingowa kończy się o godzinie 14:00.

Katowice dnia 10.02.2017r.

 1. Karnety odwieszane są automatycznie wraz z dniem otwarcia stref.
 2. Informacja dot. otwarcia stref zostaje opublikowana na stronie sport.bazantowo.pl, profilu Facebook Bażantowo Sport.
 3. Klient nie musi wykonywać żadnych czynności.
 4. Jeśli klient nie akceptuje nowych warunków korzystania z klubu, może wypowiedzieć umowę i ma na to 14 dni od daty opublikowania tej informacji na stronie sport.bazantowo.pl.
 5. Na podstawie art. 15zp Tarczy Antykryzysowej propozycja dla klientów Bażantowo Sport:
  1. przedłużenie karnetu o okres wyłączenia strefy, do której Klient posiada karnet. Jeśli karnet zakończył ważność w trakcie zamknięcia obiektu, ilość dni o jakie zostaje przedłużony równa jest ilości dni od dnia 14.03.2020 do dnia zakończenia ważności karnetu.
  2. voucher czyli wyrażenie przez klienta zgody na otrzymanie vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. Wartość vouchera, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta.
  3. zwrot pieniędzy czyli przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Termin zwrotu biegnie od dnia dostarczenia pisemnego wniosku o zwrot.
Przekonałeś się? Zapraszamy, odwiedź nas!

KONTAKT

Zadzwoń do nas

+48 32 3502093

Wyślij wiadomość

sport@bazantowo.pl

Dojazd

Bażantowo Sport ul. Pijarska 1 40-750 Katowice Poland

Compare