Regulamin klubu

Regulamin Klubu i ochrona DO

Bażantowo Sport

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Bażantowo Sport, jest obiektem sportowym (dalej: „Obiekt”) prowadzonym przez spółkę: „Millenium Sport” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-750) przy ulicy Pijarskiej 1,3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377560, NIP: 954-27-17-650, REGON: 241861089, kapitał zakładowy 12.900.000,00 PLN wpłacony w całości zwaną dalej w Regulaminie „Millenium Sport”.
2. Definicje pojęć:
a) Formularz Aplikacyjny – dokument zawierający dane Członka Klubu lub Korzystającego oraz oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
b) Umowa Członkowska – umowa zawarta pomiędzy Millenium Sport a klientem Millenium Sport określająca wzajemne prawa i obowiązki stron, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
c) Członek Klubu – osoba, która:
a. złożyła wypełniony Formularz Aplikacyjny i zawarła z Millenium Sport Umowę Członkowską,
b. dokonała zapłaty za członkostwo zgodnie z Umową członkowską.
d) Korzystający – osoba uprawniona do korzystania z płatnej części Obiektu w oparciu o Umowę Członkowską albo Karnet wstępu;
e) Karta członkowska – karta imienna wydawana Członkowi Klubu, potwierdzająca uprawnienie do korzystania z Obiektu;
f) Karnet wstępu – dokument uprawniający do wstępu na teren Obiektu potwierdzający uiszczenie opłaty i uprawniający do wejścia na wykupioną strefę Obiektu.
g) Cennik – obowiązujące w Obiekcie zestawienie cen za oferowane w Obiekcie produkty i usługi, stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu;
h) Opłata wpisowa – opłata pobierana za wydanie Karty członkowskiej nowemu Członkowi Klubu korzystającemu z Obiektu w oparciu o Umowy członkowskie, określona w Cenniku.
i) Opłata serwisowa – opłata pobierana za wydanie nowych Kart członkowskich w związku z ich wymianą, w tym wymianą spowodowaną wprowadzeniem systemu kontroli i bezpieczeństwa
Obiektu, której wysokość określa Cennik.
3. Osoba, która chce zostać Członkiem Klubu, zawiera umowę na korzystanie z Millenium Sport na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Godziny otwarcia Obiektu określone są na stronie internetowej Obiektu: www.sport.bazantowo.pl
5. Dniami Wolnym w których Obiekt będzie nieczynny są: 1 stycznia, Niedziela Wielkanocna, 1 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia oraz inne dni, w których z powodu siły wyższej lub innych
przyczyn niezależnych od Millenium Sport Obiekt będzie zamknięty. Informacja o Dniach Wolnych będzie każdorazowo publikowana na stronie internetowej Obiektu.
6. Z powodu siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Millenium Sport godziny otwarcia
Obiektu mogą zostać skrócone. Informacja o skróconych godzinach otwarcia będzie każdorazowo publikowana na stronie internetowej Obiektu.
7. Przed rozpoczęciem zajęć Korzystający ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu Obiektu. Akceptacji Regulaminu dokonuje pełnoletni Korzystający albo rodzice lub prawni opiekunowie
Korzystających, którzy nie ukończyli 18-go roku życia, poprzez oświadczenie w treści Umowy Członkowskiej lub Formularzu aplikacyjnym.
8. Dzieci do lat 12, z zastrzeżeniem zorganizowanych zajęć z trenerem, mogą przebywać na terenie Obiektu tylko pod opieką i na odpowiedzialność rodzica lub pełnoletniego opiekuna będącego Korzystającym. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletniego Korzystającego.
9. W celu identyfikacji Członka Klubu i zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze Obiektu, personel Obiektu może fotografować każdego nowego Członka Klubu przy zawieraniu Umowy Członkowskiej lub w przypadku zmian w procedurze systemu kontroli i bezpieczeństwa i przypisuje zdjęcie do konta Członka Klubu. Zdjęcie będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby identyfikacji Członka
Klubu podczas przemieszczania się między strefami Obiektu.
10. Millenium Sport jest uprawnione, podczas fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych
i promocyjnych, do niezamierzonego utrwalania wizerunku Korzystających, o ile nie narusza to ich praw.
11. Zabronione jest rejestrowanie obrazu i dźwięku na terenie Obiektu przez Korzystających i inne osoby przebywające w Obiekcie.
REGULAMIN OGÓLNY
12. Obiekt jest częściowo monitorowany z wyłączeniem szatni oraz pomieszczeń sanitarnych.
13. Na prośbę personelu Obiektu Korzystający powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość celem weryfikacji danych lub uprawnienia do posługiwania się Kartą członkowską.
14. Za korzystanie z poszczególnych części Obiektu pobierane są opłaty zgodnie z Cennikiem.
Nieuprawnione wejście do części nieopłaconej uprawnia Millenium Sport do unieważnienia karty
członkowskiej i naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł.
15. Karta członkowska nie może być udostępniania osobom trzecim. W razie stwierdzenia przez personel Obiektu, że nieuprawniona osoba trzecia korzysta z Karty członkowskiej, Millenium Sport jest uprawnione do unieważnienia karty członkowskiej i naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł.
16. Korzystający jest świadomy, iż personel Obiektu nie dokonuje weryfikacji stanu zdrowia
Korzystających, ani osób pozostających pod ich opieką.
17. Millenium Sport nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i w mieniu spowodowane z
wyłącznej winy Korzystającego lub w wyniku działania siły wyższej.
18. Millenium Sport nie ubezpiecza Korzystających od następstw nieszczęśliwych wypadków.
19. Przebywającym na terenie Obiektu, w tym Korzystającemu nie wolno:
a) palić papierosów lub innych wyrobów tytoniowych, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających oraz innych używek i/lub znajdować się pod ich wpływem, z wyłączeniem spożywania alkoholu w pubie i restauracji,
b) przebywać w pomieszczeniach dla personelu,
c) używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w celach komercyjnych
bez pisemnej zgody Millenium Sport,
d) używać sprzętu, który nie jest udostępniony w ramach danej strefy (w szczególności siłowni, czy
hali sportowej),
e) stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób, w tym biegać po korytarzach,
schodach itp. ani wnosić przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Obiektu,
f) świadczyć jakichkolwiek usług bez pisemnej zgody Millenium Sport, w tym naklejania i pozostawiania reklam,
g) niszczyć mienia znajdującego się w Obiekcie.
h) wprowadzać zwierząt,
20. Przebywający na terenie Obiektu, w tym Korzystający zobowiązani są do:
a) korzystania z poszczególnych części Obiektu, szatni oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu, zgodnie z ich przeznaczeniem,
b) stosowania się do zaleceń personelu Obiektu,
c) zachowania ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sprzętu
sportowego znajdującego się w Obiekcie,
d) używania stroju sportowego i właściwego dla danej nawierzchni zmiennego obuwia sportowego.
21. W razie naruszania przez Korzystającego lub inną osobę przebywająca na terenie Obiektu postanowień Regulaminu, personel Obiektu może usunąć Korzystającego lub inną osobę z Obiektu
oraz unieważnić Kartę członkowską.
22. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Korzystającego Millenium Sport ma prawo
unieważnić Kartę członkowską Korzystającego, rozwiązać Umowę Członkowską z Korzystającym oraz zastosować zakaz wstępu na teren Obiektu. W przypadku unieważnienia Karty członkowskiej
lub rozwiązania Umowy Członkowskiej Korzystający otrzyma zwrot odpowiedniej części ceny za
pozostały do wykorzystania okres wstępu do Obiektu, po potrąceniu należności Millenium Sport wynikających z Umowy Członkowskiej oraz z kosztów naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych przez Korzystającego.
23. Millenium Sport nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione przez Korzystającego na
terenie Obiektu, także w szafkach.
24. W przypadku zawarcia Umowy Członkowskiej Korzystający ma możliwość zapłaty za cały okres
trwania Umowy Członkowskiej z góry albo ratalnie. W przypadku płatności ratalnych pierwsza i ostatnia rata pobierane są przy podpisaniu Umowy Członkowskiej, natomiast każda kolejna rata jest
płatna po upływie miesiąca, licząc od dnia podpisania Umowy Członkowskiej.
25. Millenium Sport może wypowiedzieć Umowę Członkowską z powodu rażącego naruszenia przez
Korzystającego postanowień niniejszego Regulaminu albo nieuiszczenia w terminie należnych opłat.
W razie wypowiedzenia Umowa Członkowska ulega rozwiązaniu w najbliższym dniu, w którym upływa termin płatności kolejnej raty zgodnie z Umową członkowską, a w przypadku członkostw
opłaconych z góry za okres trwania Umowy Członkowskiej – w najbliższym dniu, w którym upływałby termin płatności raty przy systemie płatności ratalnych. Wypowiedzenie powinno być złożone na
piśmie.
26. Korzystający może wypowiedzieć Umowę Członkowską. W razie wypowiedzenia Umowa
Członkowska ulega rozwiązaniu w najbliższym dniu, w którym upływa termin płatności kolejnej raty zgodnie z Umową członkowską, a w przypadku członkostw opłaconych z góry za okres trwania Umowy Członkowskiej – w najbliższym dniu, w którym upływałby termin płatności raty przy systemie
płatności ratalnych. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie.
27. W razie wypowiedzenia Umowy Członkowskiej przez Millenium Sport z przyczyn leżących po stronie Millenium Sport, Millenium Sport zobowiązane będzie do zapłaty na rzecz Korzystającego kwoty
stanowiącej równowartość opłaty za jeden miesiąc trwania Umowy Członkowskiej.
28. W razie wypowiedzenia umowy przez Korzystającego z przyczyn leżących po jego stronie,
Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Millenium Sport kwoty stanowiącej
równowartość opłaty za jeden miesiąc trwania Umowy Członkowskiej.
29. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy Członkowskiej Korzystającemu przysługuje prawo do zwrotu części ceny za niewykorzystany okres Umowy Członkowskiej po potrąceniu ewentualnych
kwot należnych Millenium Sport.
30. Za uprzednią zgodą Millenium Sport Korzystający może dokonać przelewu (cesji) praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy Członkowskiej.
31. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do wszystkich pozostałych rozdziałów
Regulaminu.
32. Millenium Sport może dokonywać zmian Regulaminu i jego Załączników w przypadku wprowadzenia nowych usług lub likwidacji usług oraz w przypadku zmiany cen usług.
33. Nowy Regulamin i jego Załączniki obowiązują Korzystającego po upływie 7 dni od zawiadomienia
Korzystającego o ich zmianie.
34. Stosując powszechnie dostępne rozwiązania elektroniczne oraz mając na uwadze potrzebę ochrony
środowiska Millenium Sport, celem ograniczenia papierowych publikacji, komunikuje się z Korzystającymi za pośrednictwem strony internetowej www.sport.bazantowo.pl oraz korespondencji elektronicznej z adresu sport@bazantowo.pl.
II. ZASADY DOTYCZĄCE KORTÓW TENISOWYCH BAŻANTOWO SPORT
1. Z kortów tenisowych można korzystać wyłącznie w obuwiu sportowym przeznaczonym do sportów
halowych, z kauczukową podeszwą, nie pozostawiającą śladów (non-marking). W wypadku braku odpowiedniego obuwia personel Obiektu może odmówić wejścia na kort.
2. Zabrania się wnoszenia na teren kortów:
a. okryć wierzchnich i innych przedmiotów z wyjątkiem sprzętu sportowego,
b. napojów innych niż woda w plastikowej zakręcanej butelce.
3. W przypadku uszkodzenia kortów tenisowych, w tym ich zabrudzenia w sposób wymagający zabiegów czyszczących lub innych, które spowodują konieczność zamknięcia kortów, Millenium
Sport może obciążyć Korzystającego opłatą w wysokości 500 zł.
III. ZASADY DOTYCZĄCE STAŁYCH REZERWACJI KORTÓW TENISOWYCH
1. Korzystający, którzy zawarli Umowę Członkowską, są uprawnieni do dokonania rocznej rezerwacji
na powtarzające się, z góry określone dni i godziny tygodnia, w liczbie zgodnej z wykupionym
pakietem godzin.
2. Niewykorzystanie przez Korzystającego danej rezerwacji nie uprawnia Korzystającego do jej
wykorzystania w innym terminie.
IV. ZASADY DOTYCZĄCE KORTÓW DO SQUASHA
1. Z kortów squash można korzystać wyłącznie w obuwiu sportowym przeznaczonym do sportów
halowych, z kauczukową podeszwą, nie pozostawiającą śladów (non-marking). W wypadku braku odpowiedniego obuwia personel Obiektu może odmówić wejścia na kort.
2. Zabrania się wnoszenia na teren kortów:
a) okryć wierzchnich i innych przedmiotów z wyjątkiem sprzętu sportowego,
b) napojów innych niż woda w plastikowej zakręcanej butelce.
3. W przypadku uszkodzenia kortów tenisowych, w tym ich zabrudzenia w sposób wymagający
zabiegów czyszczących lub innych, które spowodują konieczność zamknięcia kortów, Millenium
Sport może obciążyć Korzystającego opłatą w wysokości 500 zł.
REGULAMIN OGÓLNY
V. ZASADY DOTYCZĄCE STAŁYCH REZERWACJI KORTÓW DO SQUASHA
1. Korzystający może dokonywać jednorazowej lub stałej rezerwacji kortów.
2. Rezygnację z rezerwacji jednorazowej należy zgłosić co najmniej 24 godziny wcześniej. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 24 godziny przed grą lub braku odwołania, Millenium Sport ma prawo odmówić kolejnej rezerwacji Korzystającemu.
3. W przypadku organizacji turnieju lub z innych przyczyn zależnych od Millenium Sport, w których
skorzystanie z kortów w ramach rezerwacji będzie niemożliwe, Millenium Sport powiadomi
Korzystającego o tym fakcie telefonicznie lub drogą korespondencji e-mail, nie później niż 24 godziny przed terminem rezerwacji. Korzystający ma możliwość skorzystania z kortu w innym dostępnym terminie albo otrzymania vouchera na usługi sportowe w Obiekcie, z wyjątkiem usług
instruktorskich.
4. Korzystający, którzy zawarli Umowę Członkowską, są uprawnieni do dokonania stałej rezerwacji na
powtarzające się, z góry określone dni i godziny tygodnia, w liczbie zgodnej z wykupionym pakietem
godzin.
5. Niewykorzystanie przez Korzystającego danej rezerwacji nie uprawnia Korzystającego do jej
wykorzystania w innym terminie.
VI. ZASADY DOTYCZĄCE FITNESS KLUBU I SIŁOWNI
1. Aktualny harmonogram zajęć fitness oraz informacje o zmianach w harmonogramie są umieszczone
na stronie internetowej Obiektu i w gablocie informacyjnej w Obiekcie.
2. Millenium Sport może odwołać zajęcia fitness w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych
będzie niższa niż 3 osoby.
3. Korzystający z sali siłowni powinien:
a) pokryć oparcie i siedzisko urządzeń ręcznikiem,
b) dezynfekować sprzęt uchwyty i czujniki cardio (bieżnie, rowery itp.) po skończonym treningu,
4. Korzystający z zajęć grupowych powinien pamiętać o:
a) możliwości odmowy przez instruktora wstępu na zajęcia osobom spóźnionym,
b) rezerwowaniu zajęć na dwa dni przed danymi zajęciami,
c) dezynfekcji sprzętu po skończonych zajęciach.
5. Pierwszeństwo wstępu na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji zgodnie z punktem 4 lit. b,
a następnie osoby według kolejności zgłoszenia się na zajęcia.
6. Spóźnienie na zajęcia powoduje utratę rezerwacji.
7. Członek Klubu, który wykupił roczny wstęp na korzystanie z fitness klubu i siłowni może go zawiesić
dwa razy w ciągu tego roku. Całkowity okres zawieszenia nie może przekroczyć 30 dni.
8. W czasie okresu zawieszenia Członek Klubu nie może korzystać z fitness klubu i siłowni.
9. Do okresu rocznego wstępu na korzystanie z fitness klubu i siłowni przez Członka Klubu, dodawana
jest bezpłatnie dodatkowa ilość dni wstępu równa okresowi zawieszenia.
10. Za okres zawieszenia są pobierane opłaty w taki sam sposób jak poza okresem zawieszenia.
11. O planowanym zawieszeniu wstępu Członek Klubu powinien zawiadomić Millenium Sport najpóźniej dzień przed planowanym zawieszeniem wstępu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza
dostępnego w recepcji Obiektu lub przesłanie wiadomości email na adres: sport@bazantowo.pl
podając: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz okres zawieszenia.
12. Członek Klubu może dokonać zawieszenia wstępu jeśli nie zalega z żadnymi płatnościami na rzecz Millenium Sport.
VII. ZASADY DOTYCZĄCE KOMPLEKSU BASENOWEGO / KOMPLEKSU SAUN / STREFY
RELAKSU
1. W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się zajęcia zorganizowane dydaktycznorehabilitacyjne,
podczas których część niecki jest niedostępna dla Korzystających. Grafik godzin ogólnodostępnych znajduje się na stronie internetowej Obiektu.
2. Na terenie basenu  obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla
mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała. Na basenie zaleca się stosowanie czepków oraz
okularów pływackich.

Strefa saunarium oraz sauny sportowe należą do strefy bez tekstylnej.

3. Każdy Korzystający z basenu, w tym z jaccuzi, zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp.
4. Zabrania się prowadzenia odpłatnych zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez Korzystającego.
5. Dzieci w wieku do lat 2 na terenie basenu muszą używać specjalnych pielucho-majtek do pływania.
6. Personel Obiektu może odmówić wstępu na teren basenu Korzystającemu, który nie spełnia
standardów higieny lub jego stan zdrowia pozwala stwierdzić, że nie powinien korzystać z ogólnodostępnego basenu.
7. Na terenie kompleksu basenowego zabrania się:
a) używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony,
b) skakania do wody oraz biegania i wtrącania do wody innych Korzystających,
c) spożywania artykułów żywnościowych,
d) zanieczyszczania wody basenowej, w tym jaccuzi i saun.
8. Aktualny harmonogram zajęć aqua i seansów saunowych oraz informacje o zmianach w
harmonogramie są umieszczone na stronie internetowej Obiektu i w gablocie informacyjnej w
Obiekcie.
9. Millenium Sport może odwołać zajęcia aqua lub seanse saunowe w przypadku gdy liczba osób
zainteresowanych będzie niższa niż 3 osoby.
10. Członek Klubu, który wykupił roczny wstęp na korzystanie z kompleksu basenowego, kompleksu
saun i strefy relaksu może go zawiesić dwa razy w ciągu tego roku. Całkowity okres zawieszenia nie
może przekroczyć 30 dni.
11. W czasie okresu zawieszenia Członek Klubu nie może korzystać z kompleksu basenowego,
kompleksu saun i strefy relaksu.
12. Do okresu rocznego wstępu na korzystanie z kompleksu basenowego, kompleksu saun i strefy
relaksu przez Członka Klubu, dodawana jest bezpłatnie dodatkowa ilość dni wstępu równa okresowi
zawieszenia.
13. Za okres zawieszenia są pobierane opłaty w taki sam sposób jak poza okresem zawieszenia.
14. O planowanym zawieszeniu wstępu Członek Klubu powinien zawiadomić Millenium Sport najpóźniej dzień przed planowanym zawieszeniem wstępu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza
dostępnego w recepcji Obiektu lub przesłanie wiadomości email na adres: sport@bazantowo.pl
podając: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz okres zawieszenia.
15. Członek Klubu może dokonać zawieszenia wstępu jeśli nie zalega z żadnymi płatnościami na rzecz Millenium Sport.
a. Zachowanie w saunie
16. Do sauny należy wchodzić boso.
17. Z sauny suchej można korzystać jedynie z użyciem ręcznika w taki sposób aby powierzchnia ciała nie stykała się z drewnianymi elementami sauny.
18. W oznaczonych strefach – „dla kobiet”– mogą przebywać jedynie kobiety.
19. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy saun. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej.
Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu pieca ani na nim.
20. Nie wolno wykonywać masaży z użyciem szczotek.
b. Zachowanie w pozostałych pomieszczeniach strefy saun
21. Z foteli i leżaków w strefie relaksu można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem lub płaszczem kąpielowym.
22. W strefie saun Korzystający powinien zachowywać się w sposób niezakłócający wypoczynku
pozostałym osobom. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
23. Przed wejściem do wszystkich basenów i jacuzzi, jak również przed skorzystaniem z foteli i leżaków, zabrania się stosowania jakiegokolwiek rodzaju kosmetyków do ciała.
VIII. ZASADY DOTYCZĄCE HALI SPORTOWEJ
1. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej.
2. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno korzystać ze ściany wspinaczkowej znajdującej
się na terenie hali sportowej.
REGULAMIN OGÓLNY
3. Korzystającym z widowni hali sportowej zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu na terenie widowni i płycie boiska.
4. Na terenie hali sportowej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych.
5. Na terenie płyty hali sportowej może przebywać wyłącznie Korzystający ubrany w strój sportowy i
obuwie sportowe przeznaczone do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą,
nie pozostawiające śladów. W przypadku braku odpowiedniego obuwia personel Obiektu może
odmówić wstępu na halę.
IX. ZASADY DOTYCZĄCE PARKINGU PODZIEMNEGO I NAZIEMNEGO W BAŻANTOWO SPORT
1. Parkingi nie są strzeżone.
2. Korzystanie z parkingu wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
3. Na terenie parkingu wolno poruszać się pojazdem z prędkością do 10 km/h.
4. Na terenie parkingu dozwolone jest parkowanie pojazdu jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Zaparkowanie pojazdu na dwóch lub więcej miejscach postojowych spowoduje naliczenie opłaty, zgodnie z Cennikiem, za każde zajęte miejsce.
5. Zabrania się wjazdu na parking pojazdami wyposażonymi w instalację gazową.
6. Doba parkingowa kończy się o godzinie 14:00.
Katowice dnia 10.02.2017r.

REGULAMIN REZERWACJI USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zwany dalej: „REGULAMINEM”)

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres, warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji w ramach świadczonej usługi drogą elektroniczną przez Klienta (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu).
  2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 z późn. zm.).
  3. Treść Regulaminu jest udostępniania każdemu nieodpłatnie.
  4. Regulamin jest dostępny w ramach systemu rezerwacji, na stronie internetowej Obiektu (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu).
  5. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML). Na żądanie Klienta, Usługodawca prześle Klientowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. DEFINICJE
  1. Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami:
   1. Obiekt = Usługodawca – podmiot realizujący Usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym Usługę opisaną poniżej;
   2. Klient – oznacza każdą osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi, w szczególności dokonuje albo anuluje rezerwację w Systemie;
   3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę;
   4. Umowa – oznacza umowę świadczenia usługi rezerwacji usług, zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie;
   5. Usługa – oznacza usługę rezerwacji usług w Obiekcie, świadczoną drogą elektroniczną przez Obiekt na rzecz Klienta, polegającą na dokonywaniu, zmianie, bądź anulowaniu rezerwacji wybranej usługi w Obiekcie oraz umożliwieniu dokonania płatności za rezerwację. Szczegółowy opis Usługi obejmuje pkt 3 niniejszego Regulaminu;
   6. Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
   7. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2007 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.);
   8. System – System rezerwacji Fitnet, obsługiwany przez Obiekt, umożliwiający Klientowi dokonywanie, zmianę bądź anulowanie rezerwacji wybranej usługi  w Obiekcie oraz dokonywanie płatności z tytułu rezerwacji; rodzaj Systemu Teleinformatycznego;
   9. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną lub wiadomości tekstowe (sms).
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI
  1. Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Obiekt świadczy drogą elektroniczną usługę dokonywania, zmiany bądź anulowania rezerwacji wybranej usługi w Obiekcie oraz usługę dokonywania płatności z tytułu rezerwacji.
  2. Warunkiem świadczenia Usługi jest:
   1. zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Obiektu;
   2. złożenie poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Usługodawcy oświadczenia o:
    • prawdziwości danych przekazanych Usługodawcy;
    • przyjęciu do wiadomości faktu dobrowolności podania danych oraz prawach przysługujących na podstawie RODO oraz przepisów krajowych.
    • o wyborze płatności za rezerwację i ewentualnym wyborze faktury VAT, jeśli wymagają tego warunki cenowe Obiektu.
  3. Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego w ramach Systemu Obiektu oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu i złożeniu oświadczeń, o których mowa w pkt 3.2.2. Regulaminu.
  4. Do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie, wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  5. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
  6. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, przy czym może wiązać się z ponoszeniem przez Klienta kosztów wobec dostawcy sieci Internet, za co nie odpowiada Usługodawca.
 4. REZERWACJA I JEJ ANULOWANIE
  1. Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej oraz wypełnienie formularza rezerwacji udostępnionego w ramach Systemu Usługodawcy.
  2. Rezerwacja przez Klienta obejmuje następujące kroki:
   1. Wybierz strefę, w której chcesz zarezerwować Usługę.
   2. Wybierz grafik, a w nim zajęcia lub kort
   3. Kliknij: ZAREZERWUJ
   4. ZALOGUJ się na swoje konto, jeśli go nie posiadasz ZAREJESTRUJ KONTO podając swoje dane: Imię, Nazwisko, adres e-mail, płeć, hasło do konta.
   5. Twoja rezerwacja jest już widoczna w Systemie
   6. OPŁAĆ BEZPIECZNIE przez Payline Polskie ePłatności, lub rozlicz na miejscu w recepcji (gotówka, płatność kartą, karta Multisport, karta Oksystem)
   7. Uwaga! W przypadku rezerwacji miejsc na zajęciach fitness, system podaje 2 opcje:
    • rezerwacja za 0zł – dotyczy wyłącznie Klientów posiadających aktywny karnet,
    • rezerwacja za 30zł – dotyczy: wejść jednorazowych, które można w tym miejscu od razu opłacić lub wejść posiadaczy kart Multisport / Benefit = do rozliczenia tymi kartami recepcji – bez dopłat.
   8. potwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz złożenie wymaganych oświadczeń. Niepotwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz niezłożenie wymaganych oświadczeń powoduje uniemożliwienie kontynuowania procedury rezerwacji;
   9. dokonanie płatności jeśli wymagają tego warunki cenowe Obiektu, na wybranych warunkach;
   10. po wpisaniu danych rezerwacyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji wraz z warunkami płatności oraz zasadami jej zmiany bądź anulowania. Z momentem wysłania potwierdzenia, umowę rezerwacji uważa się za zawartą.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc w Obiekcie. W takim przypadku, Klient otrzyma w sposób automatyczny komunikat na stronie o braku możliwości dokonania rezerwacji.
  4. Anulowanie rezerwacji przez Klienta obejmuje następujące kroki:
   1. wybór opcji “Anuluj” po zalogowaniu się na swoim koncie Klienta;
   2. wybór wyżej opisanej opcji spowoduje usunięcie rezerwacji z Sytemu.
 5. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY/OBIEKTU
  1. W związku ze świadczeniem Usługi opisanej w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zobowiązany jest do:
   1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
   2. świadczenia Usługi z należytą starannością.
  2. W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi lub wskutek awarii uniemożliwiającej jej realizację, Usługodawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności Systemu. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z Usługi oraz jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do Systemu, awarią łączy telekomunikacyjnych, poza przypadkami gdy do takiego zdarzenia doszłoby z winy umyślnej Usługodawcy.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
  4. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi spowodowaną przyczynami technicznymi, konserwacyjnymi wobec Systemu oraz leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego.
 6. OBOWIĄZKI KLIENTA
  1. W związku z korzystaniem z Usługi, Klient zobowiązany jest do:
   1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu;
   2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej;
   3. prawidłowego określenia danych Klienta, w tym w szczególności wymaganych w trakcie rezerwacji;
   4. niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi;
   5. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu lub systemów komputerowych osób trzecich;
   6. niewykorzystywania Systemu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z błędów przy dokonaniu, zmianie bądź anulowaniu rezerwacji przez Klienta.
  3. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:
   1. naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu;
   2. niewłaściwego korzystania przez Klienta z Systemu, w szczególności korzystania z Systemu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w ramach Regulaminu;
   3. braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.
  4. Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:
   1. zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu Usługi lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta;
   2. wprowadzeniem do systemu informatycznego Klienta jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Klienta.
  5. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z wadami (usterkami) Systemu, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usługi spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) Systemu lub jakiegokolwiek jego elementu.
  6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
  7. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści Klienta.
  8. Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Klientowi umyślnie.
 8. REKLAMACJE
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
  2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy, na warunkach opisanych powyżej.
  4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta.
  5. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 8.4 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.
 9. DANE OSOBOWE
  1. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Obiekt, znajdują się w Polityce Prywatności obiektu, oraz Polityce prywatności systemu rezerwacyjnego.
 10. ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH
  1. Klient nie może korzystać z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.
  2. Klient może korzystać z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Obiektu i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych po dniu 2020-06-15.
  2. Adresem e-mail do kontaktu z usługodawcą jest sport@bazantowo.pl.
  3. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Usługodawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
   1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Systemu;
   4. wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług;
   5. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług;
   6. zmiany zakresu działalności Usługodawcy.
  4. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
  5. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy. Postanowienie objęte treścią zdania poprzedzającego nie dotyczy umów zawieranych z Użytkownikami Klientami będącymi konsumentami. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości, Usługodawca informuje, że w przypadku konsumentów w sporach, o których mowa w niniejszym ustępie, sądem właściwym jest sąd przewidziany w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów.
  6. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 1. Administratorem danych osobowych jest Millenium Sport sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. ul. Pijarska 1, 3, 40-750 Katowice, nr telefonu: 32 3502093, adres email: sport@bazantowo.pl;
 2. Podstawę przetwarzania danych stanowi wyrażona powyżej zgoda;
 3. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na moją rzecz celów opisanych powyżej;
 4. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
 5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy niniejsze oświadczenie.
 7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne.
 8. Jestem uprawniony do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Instytucji Nadzorczej w zakresie Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
 10. Korzystający ze strony jest uprawniony do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przekonałeś się? Zapraszamy, odwiedź nas!

KONTAKT

Zadzwoń do nas

+48 32 3502093

Wyślij wiadomość

sport@bazantowo.pl

Dojazd

Bażantowo Sport ul. Pijarska 1 40-750 Katowice Poland

[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_bowling"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_squash"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_tenis"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=cennik"]
[advanced_iframe src="https://rezerwacjebazantowo.pl/index.php?s=grafik_fitness"]